Algemene Verkoopvoorwaarden van Securysat

1. Inleidende bepalingen

1.1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen VIASAT CONNECT N.V., ondernemingsnummer BE 0426.340.140, Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel (hierna de “Vennootschap” of “VIASAT CONNECT” genoemd) en elke professionele persoon die een bestelling plaatst voor de Producten en/of Diensten van de oplossing SECURYSAT (hierna de “Klant” of “Gebruiker” genoemd). In voorkomend geval kunnen deze Algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere schriftelijke voorwaarden. De Klant aanvaardt deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud en wordt geacht er kennis van te hebben genomen wanneer hij een bestelling plaatst. Deze Algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij VIASAT CONNECT er vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk van afziet. Bijgevolg hebben deze Algemene voorwaarden voorrang op alle andersluidende bepalingen van de Klant, tenzij deze door de algemene directie van VIASAT CONNECT schriftelijk zijn aanvaard. Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de Klant alle nodige adviezen in te winnen en zich ervan te vergewissen dat de Software, Hardware en/of Diensten die hij wil bestellen, overeenstemmen met zijn behoeften en het beoogde gebruik. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige fout in de keuze of beoordeling van de Klant en/of de geschiktheid van de Software, Hardware en/of Diensten voor het (de) door de Klant nagestreefde doel(en). Afhankelijk van de bestelling van de Klant hebben de bepalingen van het Contract betrekking op het gebruiksrecht van de Software, de terbeschikkingstelling van Hardware in verband met het gebruik van de Software en/of de door de Vennootschap geleverde Diensten. De rubrieken en onderverdelingen in deze bepalingen zijn louter indicatief.

1.2. Wijzigingen

VIASAT CONNECT behoudt zich uiteraard het recht voor de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van haar producten en Diensten te allen tijde te wijzigen. In dat geval zal VIASAT CONNECT de gewijzigde versie aan de Klant meedelen op een duurzame drager, zodat hij deze kan lezen en aanvaarden. De gewijzigde versie zal van toepassing zijn op de Diensten vanaf het moment dat de Klant ze aanvaardt.

1.3. Definities

In het kader van deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 • De Bestelbon,
 • Eventuele Bijzondere voorwaarden betreffende een specifiek product of een specifieke Dienst,
 • de Algemene voorwaarden (inclusief bijlagen); Werkdag: de dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen.
 • Alle technische gegevens met betrekking tot het wagenpark van de Klant die de Hardware zou kunnen opvragen (batterijspanning, brandstofpeil, diagnostische gegevens, motortemperatuur, verbruik, DTC, motortoerental, gaspedaal, motorbelasting enz.)
 • Informatie over de zakenreizen van het personeel van de Klant, inclusief reistijden, bezochte adressen, afgelegde kilometers, snelheids- en geolocatiegegevens en gegevens met betrekking tot het bijbehorende voertuig of de Personal Tracker
 • Optioneel:
   • Alle technische gegevens met betrekking tot het wagenpark van de Klant die de Hardware zou kunnen opvragen (batterijspanning, brandstofpeil, diagnostische gegevens, motortemperatuur, verbruik, DTC, motortoerental, gaspedaal, motorbelasting enz.)
   • Informatie over de zakenreizen van het personeel van de Klant, inclusief reistijden, bezochte adressen, afgelegde kilometers, snelheids- en geolocatiegegevens en gegevens met betrekking tot het bijbehorende voertuig of de Personal Tracker
   • Optioneel:
    • Identificatie van de bestuurder met een badge: voor- en achternaam, datum en tijd van in- en uitklokken, geolokalisatie, gebruikt voertuig, status bestuurder of passagier, RSZ- of LIMOSA-nummer
    • Personal TrackerIconnect: valwaarschuwing, niet-bewegen, datum en tijd van in- en uitklokken, tracking van fysiek passagepunt via BLE-tag
    • SOS-knop: datum en tijd waarop de knop werd ingedrukt, voor- en achternaam van de persoon die met het voertuig verbonden is, geolokalisatie
    • Eco-drivingmodule: gegevens over accelereren, remmen en draaien vanaf een geprogrammeerde drempel, tijd dat de motor stationair draait, overschrijding van het motortoerental, eco-drive-score per rit, per dag of periode
    • Module brandstofbeheer: brandstofpeil, cumulatief verbruik in liter, detectie van snel brandstofverlies, detectie van tankbeurten, kruising met de gegevens van de tankkaart
    • Module voor werktijd- en prestatiebeheer: voor- en achternaam, datum en uur van in- en uitklokken, geolokalisatie, gebruikt voertuig, dagelijkse werktijd berekend volgens algoritme (afronding, pauzetijden, woon-werktraject), onbeschikbaarheids- of afwezigheidsduur
    • Module voor temperatuurbeheer: temperatuur van de koelruimten
    • Module voor tachograafbeheer (real time): inbrengen/verwijderen van bestuurderskaart, status van de bestuurder, rijtijd, rusttijd, werktijd, beschikbaarheid, diensttijd, dagelijks bereik
    • Module voor tachograafbeheer (downloaden van wettelijke bestanden): opslaan van V1B- en C1B-bestanden, datum en tijd van overtredingen, snelheidsregistratie, registratie van alle activiteiten van de bestuurder en de bemanning (rijtijd, rusttijden, werktijd, beschikbaarheid)
    • Logboekmodule en mobiele toepassing: gebruikersidentificatie, wijziging van de status van de ritten van een bestuurder (privé, zakelijk)
    • Mobiele toepassing voor werknemers: identificatie van de gebruiker, datum en geolocatie van het in- en uitklokken op een voertuig of werkplaats, lezen van RFID-badges, Limosa, constructor voor de registratie van de werkuren, koppeling van de gebruiker aan de verplaatsing van activa
    • Beheer van opdrachten: koppeling van een opdracht aan een medewerker, begin- en einddatum van de opdracht, verplaatsingen tijdens de opdracht, waarschuwingen tijdens de opdracht

1.4. Besteling

Alle bestellingen van de Klant zijn bindend zodra de Vennootschap de Bestelbon aanvaardt. De werknemers, handelsvertegenwoordigers of tussenpersonen van de Klant worden onherroepelijk geacht over de nodige bevoegdheden te beschikken om de Klant te binden. Elke bestelling waarvoor de factuur naar een derde wordt gestuurd, maakt de Klant en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle verplichtingen.

De Klant erkent en aanvaardt dat de werknemers, vertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen van de Vennootschap niet bevoegd zijn om de Vennootschap te binden. Enkel een schriftelijke bekrachtiging door een naar behoren gemachtigde bestuurder of directeur of, in voorkomend geval, het begin van de levering of dienst door de Vennootschap vormt een geldige aanvaarding van de Bestelbon.

2. Voorwaarden voor het gebruik van de software

2.1. Voorwerp

Bij het gebruik van alle of een deel van de Diensten via de Software verbindt de Gebruiker zich ertoe de voorwaarden van het Contract na te leven. VIASAT CONNECT verleent de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de door VIASAT CONNECT geleverde Dienst te gebruiken zoals beschreven in het Contract.

2.2. Abonnement

De vergoeding voor het gebruik van de Software is betaalbaar op maand-, kwartaal- of jaarbasis, zoals aangegeven in het Contract. Het abonnement gaat in op het in de Bestelbon aangegeven tijdstip.

2.3. Duur en beëindiging

Het Contract treedt in werking vanaf de eerste activering van de dienst en wordt uitgevoerd voor de initiële, vaste en onherroepelijke termijn vermeld in de Bestelbon.

Op het einde van de initiële termijn wordt het Contract automatisch verlengd, tegen dezelfde financiële voorwaarden, voor periodes van telkens 12 (twaalf) maanden.

De Klant kan het Contract en alle bijbehorende Diensten beëindigen via elk bewijskrachtig middel, met een opzeggingstermijn van ten minste 3 (drie) maanden vóór het verstrijken van de initiële termijn of de stilzwijgende verlenging.

De Uitgever kan het Contract zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst beëindigen, indien hij vaststelt dat de Klant of de Gebruiker handelingen heeft verricht die in strijd zijn met onderstaande artikelen 2.4, 2.5 en/of 2.6, onverminderd het recht van de Uitgever om schadevergoeding te eisen.

Het gebruiksrecht vervalt automatisch bij beëindiging van het Contract, ongeacht de reden. Noch de Klant, noch de Gebruiker kan aanspraak maken op enige schadevergoeding van de Uitgever voor de beëindiging van het Contract, ongeacht de reden.

2.4. Eigendom van rechten

Tenzij in het Contract uitdrukkelijk anders is bepaald, blijft de Uitgever eigenaar van alle eigendoms- en/of gebruiksrechten in de ruimste zin, met betrekking tot de Software en eventuele bestaande kopieën, met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit het auteursrecht op de Software en het sui generis recht dat aan de producent van de databank wordt toegekend. De Uitgever machtigt de Gebruiker alleen om de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract en voor de duur van het Contract. Alle rechten die niet specifiek door het Contract worden verleend, zijn voorbehouden aan de Uitgever. Het is de Gebruiker echter toegestaan (a) één kopie van de Software te maken voor back-up- en archiveringsdoeleinden of (b) de Software op één enkel medium over te brengen, mits het origineel uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden wordt bewaard. Het is de Gebruiker verboden de Softwarehandleiding(en) en het gedrukte materiaal bij de Software te kopiëren, behalve voor persoonlijk en beperkt gebruik.

De Gebruiker wordt slechts eigenaar van de eventuele gegevensdrager, zonder dat hij enig eigendomsrecht op de Software verkrijgt.

2.5. Verboden en verantwoordelijkheden van de klant en de gebruiker

Het is de Klant en de Gebruiker ten strengste verboden de Software te verkopen, te verhuren, uit te lenen of ter beschikking te stellen aan derden, in het bijzonder aan concurrenten van de Vennootschap, op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld elektronisch, via online diensten of via online transmissie), al dan niet tegen betaling, al dan niet met winstoogmerk, en/of daartoe bij te dragen. Reverse engineering, demontage, decompilatie of gelijkaardige technieken zijn uitdrukkelijk verboden. De Vennootschap en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een handeling van reverse engineering, demontage, decompilatie of een gelijkaardige techniek.

2.6. Persoonlijk karakter van de gebruikerslicentie

De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit hoofde van het Contract zijn niet overdraagbaar.

2.7. Aansprakelijkheid van de uitgever

De Uitgever is niet aansprakelijk (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, noch anderszins)

2.8. Beperkte garantie

De Uitgever garandeert de foutloze werking van de Software niet. De Klant en de Gebruikers worden erop gewezen dat bij het gebruik van de Software rekenfouten kunnen optreden, bijvoorbeeld als gevolg van plaatselijke omstandigheden en/of onvolledige of niet-verwerkte gegevens, of als gevolg van het gebruik van diensten of producten van derden. Niet bij de Vennootschap bekende gevolgen voor software van derden vallen niet onder de garantie. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Software op het beste revisieniveau te onderhouden, waarbij de kosten voor de aankoop van nieuwe versies voor zijn rekening zijn, tenzij anders is bepaald.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met uitzondering van gebreken die het gebruik van de Software onmogelijk maken, biedt de Uitgever de Software aan in de staat waarin deze zich bevindt, met al zijn gebreken, en wijst hierbij alle andere uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties of voorwaarden af, waaronder, zonder beperking, de (eventuele) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden van bevredigende kwaliteit, gebruik voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van antwoorden, resultaten, professionele inspanningen, afwezigheid van virussen en van nalatigheid voor de Software, en het al dan niet leveren van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en inhoud die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde van ongestoord genot, ongestoord bezit of exclusiviteit met betrekking tot een Klant.

2.9. Permanente bedrijfsbeëindiging

Noch de Klant noch de Gebruiker kunnen enige schadevergoeding van de Uitgever vorderen voor de tijdelijke of permanente stopzetting, om welke reden dan ook, van de werking van de Software.

3. Levering van hardware

3.1. Levering, risico's en verwijdering van hardware

3.1.1. Algemene bepalingen

De Vennootschap is slechts gehouden tot levering van de uitdrukkelijk in het Contract vermelde Hardware.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de leveringstermijnen slechts indicatief. Een vertraging in de levering of dienst geeft geen aanleiding tot annulering van een bestelling of tot schadevergoeding, tenzij bij opzettelijke fout van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren. Deze deelleveringen kunnen in geen geval de weigering rechtvaardigen om de geleverde producten te betalen. Wanneer de omstandigheden de uitvoering van de levering onmogelijk maken – in het bijzonder in alle gevallen van overmacht zoals stakingen, lock-outs, ongevallen, slechte weersomstandigheden, blokkades, in- of uitvoerverboden, stopzetting van de productie of levering door de fabrikant, en elke andere gebeurtenis die door de Belgische rechtspraak als overmacht wordt erkend – behoudt de Vennootschap zich het recht voor om aan de Klant de levering van producten voor te stellen die gelijkwaardig zijn aan de bestelde Hardware of om haar verbintenissen jegens de Klant te beëindigen indien de onmogelijkheid om de Hardware te leveren langer dan een maand duurt of indien de Klant de door de Vennootschap voorgestelde gelijkwaardige producten weigert, dit alles zonder schadevergoeding.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van levering, afhaling en teruggave van de aan de Klant ter beschikking gestelde Hardware ten laste van de Klant. De goederen worden steeds vervoerd op risico van de Klant.

Ingevolge de artikelen 3.1.2 en 3.1.3 verbindt de Klant zich ertoe de Vennootschap onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien een derde enig recht op de Hardware wil doen gelden, en de derde onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van de Vennootschap op de Hardware.

Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de Hardware die krachtens dit artikel de Vennootschap toebehoort en die in het bezit is van de Klant of van een derde, op kosten van de Klant te verwijderen. De Klant dient de nodige medewerking te verlenen voor de verwijdering van die Hardware.

3.1.2. Bepalingen van toepassing bij terbeschikkingstelling van Hardware

De aan de Klant ter beschikking gestelde Hardware blijft eigendom van de Vennootschap. Indien de Klant weigert de Hardware in ontvangst te nemen, wordt hij niet ontslagen van zijn verplichting tot betaling van de inbedrijfstellingskosten en vergoedingen. In voorkomend geval wordt de Hardware op kosten en op risico van de Klant opgeslagen.

3.1.3. Bepalingen van toepassing bij verkoop van Hardware

In het geval dat het Contract voorziet in de verkoop van de Hardware door de Vennootschap aan de Klant, behoudt de Vennootschap zich de juridische en economische eigendom van de Hardware voor tot de volledige betaling van de prijs van de Hardware in overeenstemming met artikel 3.7 van deze voorwaarden. Indien de prijs niet binnen de in het Contract gestelde termijn volledig is betaald, heeft de Vennootschap het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. De Klant is dan aan de Vennootschap een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de in het Contract vermelde verkoopprijs.

In geval van verkoop is de risico-overdracht van de Hardware effectief vanaf de levering. Indien de Klant weigert de Hardware in ontvangst te nemen, wordt hij niet ontslagen van zijn verplichting tot betaling van de inbedrijfstellingsvergoeding en de vergoedingen. In voorkomend geval wordt de Hardware op kosten en op risico van de Klant opgeslagen.

3.2. Garantiestelling en opschorting van levering

Ongeacht de in het Contract overeengekomen betalingsvoorwaarden kan in het Contract worden bepaald dat de Klant, voordat de Vennootschap haar verplichtingen nakomt, aan de Vennootschap een bankgarantie verstrekt voor de nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de Klant een dergelijke garantie niet heeft gesteld, heeft de vennootschap het recht elke latere levering op te schorten. Evenzo kan een bankgarantie worden verlangd en kunnen toekomstige leveringen worden opgeschort zolang de koper zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van reeds gedane leveringen niet is nagekomen.

3.3. Aanvaarding van de hardware

Indien de geleverde en/of geïnstalleerde Hardware beschadigd of onvolledig is, een fout vertoont of enig ander gebrek aan overeenstemming vertoont, is de Klant verplicht de Hardware te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde Hardware moet binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de Hardware schriftelijk door de Vennootschap worden ontvangen, onder vermelding van het nummer van de leveringsbon. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Hardware geacht definitief door de Klant te zijn aanvaard en wordt geen enkele klacht in aanmerking genomen. Geen enkele terugzending van de Hardware wordt aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

3.4. Installatie van de hardware

De fysieke installatie van de Hardware (bijvoorbeeld in voertuigen) wordt uitgevoerd door een dienstverlener die onafhankelijk is van de Vennootschap. Alle procedures en voorwaarden voor de installatie van de Hardware worden gespecificeerd en rechtstreeks overeengekomen tussen de Klant en de onafhankelijke dienstverlener. De Vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de dienstverlening door de onafhankelijke dienstverleners.

De Klant kan de installatie ook op eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. De Klant die deze keuze maakt, verwerft de in deze Algemene voorwaarden genoemde prestaties en garanties op voorwaarde dat hij vooraf het uitdrukkelijke akkoord van de Vennootschap heeft verkregen voor deze wijze van installatie en na validatie van de installatie via de specifieke applicatie.

3.5. Garanties, claims en teruggave van hardware

3.5.1. Bepalingen van toepassing op verkochte Hardware

Tenzij anders bepaald, is de garantieperiode voor alle verkochte Hardware:

De garantie is in alle gevallen beperkt tot de reparatie of de vervanging van de defecte producten – waarbij de keuze tussen reparatie en vervanging uitsluitend de Vennootschap toekomt – met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vergoeding aan de Klant of aan derden, behalve in geval van opzettelijke fout van de Vennootschap. Installatiewerkuren en verplaatsingskosten in verband met interventies onder garantie of buiten garantie voor de Hardware zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald. De installatie- en leveringskosten en, in geval van verplaatsing, een forfaitaire verplaatsingsprijs worden aan de Klant gefactureerd voor elke interventie onder garantie, volgens de geldende voorwaarden en tarieven zoals meegedeeld aan de Klant.

De garantie dekt met name niet de volgende gevallen:

Wanneer geen fout, afwijking of storing in het apparaat kan worden vastgesteld of wanneer de interventie niet onder de garantie valt, worden alle kosten en prestaties aan de Klant aangerekend.

De garantie wordt alleen toegekend als de producten worden gebruikt volgens het principe van de ‘goede huisvader’, volgens de voorwaarden van de offerte of de normale gebruiksomstandigheden die worden vermeld in de catalogi, handleidingen enz. die ter beschikking van de Klant worden gesteld. De garantie vervalt van rechtswege als een niet door de Vennootschap erkende of geautoriseerde persoon de oorspronkelijke installatie of elementen die daarvan afhangen, wijzigt.

3.5.2. Bepalingen van toepassing op ter beschikking gestelde Hardware

De Vennootschap garandeert dat de ter beschikking gestelde Hardware zijn beoogde intrinsieke kwaliteiten behoudt en vrij is van materiaal- of fabricagefouten, of van verborgen gebreken, voor de duur van het Contract. Deze garantie omvat de kosteloze vervanging van de defecte Hardware tijdens de initiële termijn.

Deze garantie is echter niet van toepassing bij verkeerd gebruik en/of ongeoorloofd en/of abnormaal gebruik, of bij nalatigheid of onjuiste opslag van de Hardware. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om na een controle de vervanging van de Hardware aan te rekenen aan de Klant.

De Klant dient de Hardware te verzekeren tegen alle risico’s van verlies, diefstal of beschadiging, ongeacht de oorzaak, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de vervangingswaarde van de Hardware en dient de Vennootschap op verzoek het bewijs van deze verzekering voor te leggen.

Bij het einde van het Contract, en bij gebrek aan verlenging van het Contract door de Klant of stilzwijgende verlenging, moet al de ter beschikking gestelde Hardware op kosten van de Klant volledig en in goede staat aan de Dienstverlener worden terugbezorgd.

De Klant kan de Dienstverlener ook een restvergoeding betalen die hem vrijstelt van de teruggave van de Hardware. Deze vergoeding dekt de kosten van het baken en de administratieve en technische verwerking van het einde van de Diensten. Deze vergoeding is vastgesteld op € 30 (excl. btw) per stuk hardware.

Indien de teruggegeven Hardware onvolledig is of niet naar behoren werkt, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de kosten voor de herstelling of verwerking van elektronisch afval aan te rekenen aan de Klant, met een maximum van € 40 (excl. btw)/stuk hardware.

3.6. Aansprakelijkheid

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die verband houdt met de installatie en het gebruik van de Hardware (ontladen van de batterijen, elektrische storingen enz.). De simkaart mag niet uit de GPS-behuizing worden verwijderd en mag niet worden gebruikt in een terminal en/of voor een andere dienst dan die welke door de Vennootschap wordt geleverd, op straffe van specifieke telefoonkosten en forfaitaire boetes.

3.7. Eigendomsvoorbehoud

In geval van verkoop van de Hardware blijft de geleverde Hardware eigendom van de Vennootschap tot volledige betaling van de hoofdsom en alle toebehoren. Zolang voormelde betaling niet volledig is uitgevoerd, is het de Klant uitdrukkelijk verboden over de geleverde Hardware te beschikken, en in het bijzonder de eigendom ervan over te dragen, het in pand te geven of het over te dragen aan welke zekerheid of voorrecht dan ook. Voor zover nodig wordt bovenstaande bepaling geacht te zijn herhaald vóór elke levering. De Klant verbindt zich er eveneens toe de Vennootschap onverwijld per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke inbeslagname door een derde.

4. Dienstverlening

4.1. Doel en duur

Elke bestelling voor de levering van Diensten van de Vennootschap brengt slechts middelenverbintenissen mee voor de Vennootschap, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

De duur van het Contract met betrekking tot de Diensten is vastgelegd in het Contract of in de bijzondere voorwaarden die op deze Diensten van toepassing zijn. Bij ontstentenis van een aangetekende kennisgeving binnen de in de bijzondere voorwaarden voorziene termijn of, als de bijzondere voorwaarden geen termijn voorzien, bij ontstentenis van een kennisgeving drie maanden voor het verstrijken van het Contract, wordt elk contract van bepaalde duur stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

4.2. Diensten van derden

De Vennootschap kan de Klant voorstellen zich te abonneren op aanvullende diensten van een Derde. In geval van dienstverlening door een Derde zijn de algemene voorwaarden van deze Derde van toepassing. De Vennootschap is niet aansprakelijkheid voor het gebruik van diensten van deze Derden. In het geval van het gebruik van het controlecentrum van een Derde om een als gestolen aangegeven voertuig te lokaliseren, verbindt die Derde zich ertoe om onder de voorwaarden van het Contract alles in het werk te stellen om het voertuig te lokaliseren en te immobiliseren indien deze functionaliteit is inbegrepen in de keuze van het door de Klant gekochte product. De Vennootschap kan geen garantie geven voor het welslagen van de door de Derde partij aangeboden diensten. In geen geval kan de Vennootschap verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte service of eventuele schade veroorzaakt door een slechte werking van het telecommunicatietoestel of door een gebrek aan dekking van het GSM/GPS-netwerk.

Elk telefoongesprek naar het controlecentrum om de diefstal van een voertuig aan te geven kan extra kosten met zich meebrengen voor het gebruik van de diensten van de Derde, overeenkomstig de voorwaarden van de Derde.

4.3. Klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde Diensten moet schriftelijk door de Vennootschap worden ontvangen binnen acht werkdagen na de datum waarop de dienst werd voltooid. Na afloop van deze termijn wordt de dienst geacht definitief te zijn aanvaard door de Klant en wordt geen enkele klacht meer in aanmerking genomen.

5. Algemene bepalingen

5.1. Prijzen

De prijzen in de tarieven en offertes van de Vennootschap zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Indien de prijs van de geleverde Hardware of de door de Derde geleverde Diensten wordt verhoogd na het sluiten van het Contract, heeft de Vennootschap het recht deze verhoging per aangetekende brief aan de Klant door te geven. De Klant wordt geacht deze verhoging te hebben aanvaard als hij deze niet binnen vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving bij aangetekend schrijven betwist. Indien de Klant niet akkoord gaat, kunnen beide partijen het Contract per aangetekend schrijven zonder schadevergoeding opzeggen.

Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief btw vanaf de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, vermeerderd met kosten en taksen. De levering van de Hardware gebeurt op risico van de Klant, zelfs in geval van franco verkoop of levering.

De door de Klant betaalde voorschotten worden verrekend met de prijs van de bestelling. Zij vormen een begin van uitvoering van het Contract en geen aanbetaling waarbij de Klant van zijn verplichtingen wordt ontheven als hij afstand doet van dat bedrag.

5.2. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de Vennootschap zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, onder voorbehoud van andere betalingsvoorwaarden die van geval tot geval op elke factuur worden vermeld.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur wordt het totale verschuldigde bedrag of het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bovendien wordt elke op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 50 euro. Ten slotte zal de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het protest van een niet aanvaarde wissel of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de Klant kan impliceren, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het vervallen van alle openstaande facturen tot gevolg hebben. Bovendien geven deze situaties de Vennootschap het recht om zonder voorafgaande formaliteit al haar verplichtingen op te schorten en de lopende contracten geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder enige andere formaliteit dan kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven worden verzonden binnen vijf werkdagen na de ontvangst ervan, d.w.z. binnen drie werkdagen na de datum op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. In geen geval kan een klacht een opschorting van betaling rechtvaardigen. Het recht van opzegging krachtens artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

5.3. Opschorting, beëindiging

Het niet betalen van facturen op de vervaldag geeft de Vennootschap het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle lopende bestellingen op te schorten en alle lopende abonnementen op te schorten of te beëindigen. Bovendien geeft de niet-betaling van een vervallen factuur de Vennootschap het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verkoop van de goederen waarop de factuur betrekking heeft te annuleren. De Klant is dan verplicht om de Hardware onverwijld en op eigen kosten terug te sturen. Indien de Klant nalaat de goederen aan de Vennootschap terug te bezorgen, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de goederen onmiddellijk zelf of via derden weg te halen. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een verkoop ten gevolge van een fout of verzuim van de Klant, betaalt de Klant aan de Vennootschap voor de gemaakte kosten en de geleden schade een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de goederen die aanleiding gaven tot de annulering. Deze vergoeding is verschuldigd aan de Vennootschap, onverminderd het recht van de Vennootschap om de terugbetaling te eisen van de kosten die zijn gemaakt om de goederen terug in bezit te nemen en ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Bovendien geeft de onderbreking en beëindiging van de abonnementsdiensten in geen geval aanleiding tot terugbetaling of schadevergoeding aan de Klant of Gebruiker.

5.4. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behalve in gevallen van grove nalatigheid of fraude, is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap uit hoofde van het Contract uitdrukkelijk beperkt tot de prijs die de Klant daadwerkelijk heeft betaald voor de Hardware indien de schade is veroorzaakt door de Hardware of, indien van toepassing, de prijs die de Klant aan de Vennootschap heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade indien de schade is veroorzaakt door een fout van de Vennootschap in verband met de Diensten of de Software. Deze beperking van aansprakelijkheid, een essentiële voorwaarde van de verbintenis van de Vennootschap, geldt ongeacht of de handelingen of nalatigheden de schuld zijn van de Vennootschap of van haar onderaannemers of Derden, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, objectieve aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken enz. De Vennootschap wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de producten van de Vennootschap door de Klant of de Gebruiker, of uit ongemakken of schade veroorzaakt door het slecht functioneren of het ontbreken van dekking van telecommunicatienetwerken.

5.5. Vrijwaring van de vennootschap

De Klant verbindt zich ertoe de Vennootschap, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en/of derden te garanderen en te vrijwaren tegen elke schade, vordering of aanspraak van derden als gevolg van onrechtmatig gebruik van de Software, Hardware en/of Diensten of gebruik dat niet in overeenstemming is met het Contract. Deze garantie dekt de eventueel verschuldigde schadevergoeding alsmede de juridische kosten binnen een redelijke grens.

5.6. Gegevensverwerking

5.6.1. Viasat Connect als verwerkingsverantwoordelijke

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat VIASAT CONNECT persoonsgegevens moet verwerken betreffende met name haar managers en personeelsleden in het kader van het operationele en administratieve beheer van de handelsrelaties tussen de partijen, alsmede de levering van de Diensten en met name de gegevens van de aansluiting op de Softwareplatforms. In dit verband is VIASAT CONNECT verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid.

De soorten persoonsgegevens die door VIASAT CONNECT worden verwerkt zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Contract en de toegang tot de Oplossing, en in het bijzonder: achternaam/achternamen, voornaam/voornamen, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), afleveradres(sen), factuuradres(sen), bankgegevens, rekeningvoorkeuren, activiteitsgegevens.

Om de Diensten te verbeteren kan VIASAT CONNECT in haar legitieme belang ook de volgende gegevens verzamelen en verwerken: IP-adres(sen), browser, softwareversie.

5.6.2. Viasat Connect als gegevensverwerker

De Klant draagt de Vennootschap op om de Veldgegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van dit Contract. In dit verband houdt de Vennootschap een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die namens de Klant worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van haar prestaties en het gebruik van de Dienst door de Klant.

Voor zover de Veldgegevens persoonsgegevens bevatten, is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke en VIASAT CONNECT de gegevensverwerker, aangezien zij in naam van de Klant en voor diens rekening optreedt bij de in Bijlage 1 van de Algemene voorwaarden omschreven verwerkingsactiviteiten. In dit verband is de verwerking die VIASAT CONNECT namens de Opdrachtgever uitvoert, onderworpen aan genoemde bijlage 1.

5.7. Bewaring van gegevens

De Vennootschap informeert de Klant dat de Veldgegevens die tijdens het gebruik van de Diensten worden verzameld, gedurende maximaal 3 (drie) maanden toegankelijk zijn voor de Klant op haar platform, tenzij Bijzondere voorwaarden op verzoek van de Klant in een andere termijn voorzien. Het is aan de Klant om de gegevens na deze termijn te bewaren, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. De identificatie- en contactgegevens worden bewaard voor de duur van het dienstencontract. De Verbindingsgegevens worden gedurende twaalf maanden bewaard.

Na afloop van deze bewaartermijnen stellen wij alles in het werk om uw gegevens ontoegankelijk te maken.

Na de hierboven omschreven bewaartermijn worden de Veldgegevens gedurende 2 (twee) jaar bewaard in een archief dat niet toegankelijk is voor de Klant vanaf het Softwareplatform. Gedurende deze archiveringsperiode kan de Klant VIASAT CONNECT verzoeken de Veldgegevens geheel of gedeeltelijk mee te delen.

In ieder geval is de Klant na de eerste bovengenoemde termijn van twee maanden verantwoordelijk voor de eventuele opslag van zijn Veldgegevens voor een langere periode op zijn eigen media en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de veiligheid, relevantie, bescherming en back-up te verzekeren van de gegevens die verband houden met het gebruik van de Producten en Diensten.

Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant, uiterlijk zeven (7) dagen na afloop van het Contract, zal VIASAT CONNECT de Klant de kopie van de Veldgegevens verstrekken die zij op een Softwareplatform en/of in een archief bewaart en de bestaande kopieën uit haar systemen verwijderen of anonimiseren.  Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal VIASAT CONNECT de Veldgegevens die zij aan het einde van het Contract bezit anonimiseren of uit haar systemen verwijderen, zonder een kopie aan de Klant te bezorgen.

In deze omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige stappen te ondernemen om de integriteit en de beveiliging te verzekeren van de Veldgegevens die VIASAT CONNECT hem heeft meegedeeld tijdens de uitvoering van het Contract en aan het einde ervan. VIASAT CONNECT is vrijgesteld van elke verplichting om de Veldgegevens na afloop van het Contract op te slaan.

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen erkent en aanvaardt de Klant dat VIASAT CONNECT bepaalde gegevens en bestanden die hem door de Klant zijn toevertrouwd na afloop van het Contract gedurende een beperkte periode kan bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, als bewijsmateriaal of om technische redenen die met name verband houden met de beveiliging van haar systemen. In een dergelijk geval zal VIASAT CONNECT de elementen in kwestie bewaren in veilige en vertrouwelijke omstandigheden die in overeenstemming zijn met de doeleinden van de opslag en de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

5.8. Hosting en onderhoud

De Klant machtigt VIASAT CONNECT om de hosting en het onderhoud, naargelang het geval, van de Softwareplatforms en van alle gegevens die in het kader van de Diensten kunnen worden gegenereerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Veldgegevens, uit te besteden aan externe leveranciers en dienstverleners. VIASAT CONNECT zal passende contractuele regelingen treffen met dergelijke derden om de integriteit en de beveiliging van de Veldgegevens te vrijwaren, overeenkomstig Bijlage 1 (Persoonsgegevens) en Bijlage 2 (Beveiligingsmaatregelen) van deze Algemene voorwaarden.

5.9. Delen van geanonimiseerde gegevens

De Vennootschap kan zowel openbaar als met haar partners (uitgevers, adverteerders of geassocieerde sites) geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen die de Klant niet persoonlijk identificeren. De Vennootschap kan ook informatie over trends in het gebruik van de Dienst openbaar delen.

De Vennootschap kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens (zonder mogelijkheid van individualisering, correlatie of gevolgtrekking) overdragen aan partners of derden, met name met het oog op het verbeteren van de cartografische gegevens.

In het geval dat de Vennootschap betrokken is bij een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa, verbindt deze zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen.

5.10. Diversen

Voor de volledige duur van elk Contract en voor een periode van twaalf maanden na afloop ervan, onthoudt de Klant zich ervan om rechtstreeks of onrechtstreeks een werknemer, agent, consultant of vertegenwoordiger van de Vennootschap in dienst te (proberen) nemen, op straffe van een schadevergoeding gelijk aan de laatste twaalf (12) maanden bruto bezoldiging van de betrokken werknemer, agent, consultant of vertegenwoordiger, onverminderd een eventuele vergoeding voor grotere schade.

Het feit dat een van de partijen een bepaald recht niet heeft ingeroepen of tijdelijk niet heeft uitgeoefend, houdt geen afstand van dat recht in.

De ongeldigheid van een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden laat de andere bepalingen of delen van bepalingen onverlet. De betrokken bepaling of het betrokken deel van een bepaling wordt in de mate van het mogelijke vervangen door een geldige bepaling met gelijkwaardige economische gevolgen.

De aan deze voorwaarden gehechte bijlagen maken er integraal deel van uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bestelbon en deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de Bestelbon voorrang. Eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

5.11. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Dit Contract en elk geschil dat ontstaat in verband met dit Contract en/of het gebruik van de Software of anderszins, is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit dit Contract zal worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van Brussel, België, die exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Bijlage 1 - Persoonsgegevens

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden en alle contractuele betrekkingen die eruit voortvloeien, vallen onder het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen de partijen, verbinden zij zich ertoe een minnelijke schikking te zoeken die rekening houdt met de belangen van beiden, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. In het kader van het Contract kan VIASAT CONNECT namens de Klant persoonsgegevens verwerken (de “Toevertrouwde gegevens“). In deze context is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke van de Toevertrouwde gegevens en is VIASAT CONNECT de gegevensverwerker.

Het doel van deze bijlage (de “Bijlage“) is de voorwaarden vast te stellen waaronder VIASAT CONNECT zich ertoe verbindt om voor rekening van de Klant de Gebruikersgegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van het Contract.

In dit verband verbindt elk van de partijen zich ertoe de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en met name de AVG na te leven.

Tenzij anders bepaald, worden de begrippen en termen in het Contract geïnterpreteerd zoals gedefinieerd in de AVG. 

Er wordt overeengekomen dat deze bijlage integraal deel uitmaakt van de Algemene verkoopvoorwaarden.

2. Beschrijving van de gegevensverwerking

VIASAT CONNECT is gemachtigd om namens de Klant de Toevertrouwde gegevens te verwerken die nodig zijn om de Diensten te verlenen waarop in het kader van het Contract is ingetekend.

 • Transformatie en verrijking van de Toevertrouwde gegevens met behulp van interne of externe diensten van VIASAT CONNECT, waaronder met name de techniek die bekend staat als “reverse geocoding” om een postadres te vinden op basis van geografische coördinaten,
 • Het doorgeven van de Toevertrouwde gegevens aan externe diensten indien van toepassing en in het bijzonder aan de informatiesystemen van de Klant,
 • De weergave en het downloaden van de Toevertrouwde gegevens op het door de Klant gebruikte Softwareplatform, met name in de vorm van rapporten, alsmede de overdracht aan de Klant van dergelijke elementen via een speciale server voor het delen van bestanden, indien daarop een abonnement is genomen,
 • Opslag, back-up en automatische verwijdering,
 • De verstrekking aan de Klant van de Toevertrouwde gegevens via webdiensten (indien de Klant zich op deze optie heeft geabonneerd),
 • Toegang tot de Toevertrouwde gegevens door de diensten van VIASAT CONNECT (met inbegrip van haar onderaannemers) voor ondersteuning, administratie of onderhoud,
 • Anonimisering voor statistische analysedoeleinden, zoals bepaald in artikel 5.9 van de Algemene voorwaarden.

3. Verplichtingen van de partijen

3.1. Algemeen

VIASAT CONNECT verbindt zich ertoe om:

De Klant verbindt zich ertoe om:

3.2. Rechtsgrondslag en informatie

Als verwerkingsverantwoordelijke dient de Klant ervoor te zorgen dat hij een geldige rechtsgrondslag heeft in de zin van de toepasselijke regelgeving die de verwerking van de Toevertrouwde gegevens toestaat en dat alle Toevertrouwde gegevens die hij aan VIASAT CONNECT meedeelt op een rechtmatige en eerlijke manier zijn verzameld.

Als verwerkingsverantwoordelijke dient de Klant de Gebruikers volledig te informeren overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en in het bijzonder, naargelang het geval, overeenkomstig artikel 13 en/of 14 van de AVG. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de Gebruikers van het wagenpark te informeren over het feit dat hun persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van hun gebruik van de SECURYSAT-oplossing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid dat VIASAT CONNECT de Toevertrouwde gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt om haar producten en diensten te verbeteren en te beveiligen.

3.3. Uitoefening van persoonlijke rechten

De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van alle verzoeken van Gebruikers van het wagenpark met betrekking tot de uitoefening van hun rechten op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, met name het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissen en verzet, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit (met inbegrip van profilering).

Voor zover mogelijk, redelijk en proportioneel, en binnen de grenzen van wat haar aangaat, zal VIASAT CONNECT bijstand verlenen aan de Klant zodat deze kan voldoen aan zijn verplichting om te voldoen aan de verzoeken tot uitoefening van de rechten van de Gebruikers. De in dit kader door VIASAT CONNECT verleende bijstand is voor rekening van de Klant.

4. Subverwerking

Voor de verwerking van de Toevertrouwde gegevens die nodig is om de Klant de diensten te verlenen waarin het Contract voorziet, kan VIASAT CONNECT een beroep doen op subverwerkers, die specifieke verwerkingsactiviteiten uitvoeren voor rekening van de Klant. De Klant erkent dit feit en geeft zijn algemene toestemming voor de aanwerving van subverwerkers, met inachtneming van dit artikel 2. De lijst van subverwerkers is beschikbaar via de volgende link.

In dit verband wordt van elke subverwerker verlangd dat hij contractuele verplichtingen inzake gegevensbescherming nakomt die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in deze Bijlage zijn opgenomen, en dat hij in elk geval voldoende garanties biedt voor de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen. 

In geval van een geplande wijziging van subverwerkers, hetzij door de vervanging van een subverwerker, hetzij door de aanwerving van een nieuwe subverwerker, stelt VIASAT CONNECT de Klant daarvan vooraf in kennis en krijgt de Klant de gelegenheid bezwaar te maken tegen de geplande wijzigingen.

Indien de subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft VIASAT CONNECT jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de nakoming van dergelijke verplichtingen door de subverwerker.

5. Kennisgeving van inbreuken op persoonsgegevens

VIASAT CONNECT stelt de Klant zo spoedig mogelijk in kennis van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens (zoals deze term is gedefinieerd in artikel 4 van de AVG) nadat deze onder haar aandacht is gebracht. VIASAT CONNECT verleent redelijke bijstand opdat de Klant kan voldoen aan zijn eventuele verplichtingen tot kennisgeving aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en/of tot melding aan de betrokkene in verband met een dergelijke inbreuk. De in dit verband door VIASAT CONNECT verleende bijstand is voor rekening van de Klant.

6. Bijstand van viasat connect in het kader van de naleving van de verplichtingen van de klant

Rekening houdend met de aard van de verwerking en de gegevens waarover zij beschikt, verleent VIASAT CONNECT redelijke bijstand aan de Klant bij het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit. De in dit verband door VIASAT CONNECT verleende bijstand is voor rekening van de Klant.

7. Veiligheidsmaatregelen

VIASAT CONNECT verbindt zich ertoe om, onder de voorwaarden van artikel 32 van de AVG, alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, alsmede om de Klant bij te staan bij het nakomen van zijn eigen verplichtingen met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens in het kader van het Contract, met inachtneming van Bijlage 2 (Beveiligingsmaatregelen) van de Algemene voorwaarden.

8. Bewaartermijn en bestemming van gebruikersgegevens

De periode gedurende welke VIASAT CONNECT door de Klant gemachtigd is om de Toevertrouwde gegevens op te slaan is gespecificeerd in artikel 5.7 van de Algemene voorwaarden.

9. Toezicht op de naleving van de verplichtingen van viasat connect

VIASAT CONNECT stelt de Klant alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat zij haar verplichtingen uit hoofde van deze bijlage nakomt en staat toe dat hiertoe audits worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

10. Locatie en overdracht van de toevertrouwde gegevens

De Toevertrouwde gegevens worden opgeslagen op cloud servers die zich binnen de Europese Unie (EU) bevinden. Deze dienst wordt geleverd door de subverwerker Amazon Web Services EMEA SARL (AWS). De Toevertrouwde gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte noodzakelijk is om AWS in staat te stellen de abonnementsdiensten te leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bindend verzoek van een overheidsinstantie. In dit verband biedt AWS in zijn gegevensbeschermingsovereenkomst (hier beschikbaar) specifieke waarborgen met betrekking tot gegevensdoorgiften buiten de EU, alsmede aanvullende bepalingen inzake gegevensverzoeken van autoriteiten (hier beschikbaar). Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, wordt deze geregeld door haar documenten en door de standaardcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft vastgesteld krachtens haar uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021, in de versie “Module 3: Doorgifte tussen twee verwerkers” (hier te bekijken), ingesteld tussen AWS en VIASAT CONNECT (of een lid van haar bedrijvengroep, dat zelf optreedt als subverwerker van VIASAT CONNECT), overeenkomstig de overeenkomst inzake gegevensbescherming van AWS.

11. Toepassing van deze bijlage

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Algemene voorwaarden en een bepaling van de Bijlage worden de bepalingen van de Bijlage geacht bij voorrang de wil van de partijen uit te drukken. De Bijlage maakt integraal deel uit van het Contract. Alle bepalingen van de Algemene voorwaarden en de Bijlagen die niet door de Bijlage worden gewijzigd, blijven geldig en van toepassing onder dezelfde voorwaarden als die van de Algemene voorwaarden.

Bijlage 2 - Beveiliging

In het kader van haar verwerking van de Veldgegevens voor rekening van de Klant, verbindt VIASAT CONNECT zich ertoe de hieronder opgesomde IT-beveiligingsprincipes strikt na te leven.

Domein Maatregelen
Beheer van de beveiliging van informatiesystemen Intern beveiligingsbeleid. Het opstellen van intern beleid inzake informatiebeveiliging, risicobeoordeling voor informatiebeveiliging, verwerking van persoonsgegevens en reactie op beveiligingsincidenten. Verantwoordelijkheid voor beveiliging. De aanwezigheid binnen de organisatie van een IT-beveiligingsmanager die verantwoordelijk is voor het waarborgen, coördineren en controleren van de beveiligingsregels en -procedures.
Personeel en bewustzijn Controleprocessen. Het opzetten van processen om personen die toegang hebben tot de Veldgegevens te controleren om ervoor te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden beschikken. Bewustwordingsprogramma. Een uitgebreid bewustmakingsprogramma voor informatiebeveiliging binnen de organisatie. Het informeren van het personeel over de toepasselijke beveiligingsprocedures en de bijbehorende rol van elke werknemer, alsook over de mogelijke gevolgen van een inbreuk op de regels en procedures. Beëindiging van de arbeidsrelatie. In geval van beëindiging van de arbeidsverhouding tussen VIASAT CONNECT en een persoon die toegang heeft tot de Veldgegevens, het verwijderen van de toegangsrechten van de gebruiker en de identificatiemiddelen die toegang mogelijk maken, en het terughalen bij deze laatste van alle media die Gegevens kunnen bevatten.
Identiteitscontrole en toegangsbeheer "Minste voorrecht". De implementatie van toegangsprocedures volgens het principe van "least privilege", waarbij het personeel van VIASAT CONNECT of haar externe dienstverleners alleen toegang krijgen tot de Veldgegevens in de mate en voor de duur die strikt nodig is voor de uitvoering van de Diensten. Wachtwoorden. De bescherming van de toegang tot de Veldgegevens door authenticatiemechanismen waaronder, in het bijzonder, een wachtwoordbeschermingssysteem dat onderworpen is aan complexiteitsregels. Toegangslogboek. Het bijhouden van een controleerbaar logboek van de toegang tot de Veldgegevens. Fysieke toegang tot lokalen. Het beperken van de toegang tot de lokalen waar de gegevens worden verwerkt tot alleen die personen die toegang nodig hebben voor de Diensten, door beveiligingsmaatregelen toe te passen zoals beveiligde ingangen met een toegangscontrolesysteem en deuren met een vergrendelingssysteem.
Gegevensbeheer Inventaris van middelen. Het bijhouden van een inventaris van de media waarop de veldgegevens zijn opgeslagen. Toegang tot deze inventarissen is voorbehouden aan schriftelijk geautoriseerd VIASAT CONNECT-personeel.  Classificatie. De implementatie van een informatie classificatie systeem.  Vernietiging en anonimisering. De implementatie van een proces voor de vernietiging of anonimisering van Veldgegevens, wanneer de toepasselijke bewaartermijnen worden overschreden.
Beschermingsmaatregelen Fysieke bescherming van faciliteiten. Fysieke maatregelen om de bij de verwerking van veldgegevensVeldgegevens gebruikte faciliteiten te beschermen tegen ongevallen, aanvallen en ongeoorloofde toegang. IT-beschermingsoplossingen. De implementatie van controlemaatregelen tegen kwaadaardige programma's (malware) en beschermingsoplossingen binnen de VIASAT CONNECT-organisatie met als doel de Veldgegevens te beschermen tegen aanvallen of inbreuken op de beveiliging, zoals, in voorkomend geval, encryptie, firewalls, toegangsbescherming door VPN, enz. Onderhoud. Implementatie van maatregelen om het onderhoud van de digitale media, gebruikt om de Field DataVeldgegevens te verwerken, te waarborgen. Toezicht. Documentatie van de genomen informatiebeveiligingsmaatregelen, alsmede van beveiligingsincidenten en pogingen tot ongeoorloofde toegang in een speciaal register.
Bedrijfscontinuïteit en noodherstel Herstelregelingen. Implementatie van mechanismen voor operationele continuïteit en noodherstel, met inbegrip van regelmatige back-ups van veldgegevens. Analyse. Regelmatige analyse van de bedrijfscontinuïteitsregelingen.