Viasat Connect Algemene Voorwaarden

a. Inleidende bepalingen

1. Toepassingsgebied

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt afgesloten tussen Viasat Connect Belgium N.V., ondernemingsnr.: BE0426.340.140 Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel, (hierna de “Vennootschap”) en haar klanten (hierna de “Klant” of de “Gebruiker”) betreffende producten en diensten geleverd door de Vennootschap, alsook in het algemeen op al hun zakenrelaties. Deze worden de Klant meegedeeld voordat het Contract wordt gesloten en worden door de Klant uitdrukkelijk aanvaard door ondertekening van de Bestelbon. De toepasselijkheid van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant of Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze laatste zijn pas bindend voor de Vennootschap indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Vennootschap zijn aanvaard, waarbij geenszins kan worden verondersteld dat de Vennootschap er stilzwijgend mee heeft ingestemd. Voorafgaandelijk aan zijn bestelling dient de Klant alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen en dient hij ervoor te zorgen dat de Software, het Materiaal en/of de Diensten die hij wenst te bestellen overeenstemmen met zijn noden en het beoogde gebruik. Viasat Connect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een fout bij de keuze of beoordeling van de Klant en/of de adequaatheid van de Software, het Materieel en/of de Diensten in vergelijking met het (de) door de Klant beoogde doel(en). Afhankelijk van de bestelling van de Klant omvatten de bepalingen van het (i.) het recht om de Software te gebruiken, (ii.) het ter beschikking stellen van het Materiaal in verband met het gebruik van de Software en/of (iii.) de door de Vennootschap verleende Diensten. Les chapitres a. et e. comprennent des dispositions introductives et communes s’appliquant en toute hypothèse. Les titres et la subdivision des présentes sont purement indicatifs.

2. Definities

Voor toepassing van huidige voorwaarden, dient het volgende te worden begrepen onder :

3. Bestelling

Elke bestelling van de Klant is bindend voor de Klant zodra de Vennootschap de Bestelbon heeft aanvaard in overeenstemming met het volgende lid. Van de werknemers, handelsvertegenwoordigers of tussenpersonen van de Klant wordt onweerlegbaar verondersteld dat ze over de vereiste bevoegdheden beschikken om de Klant te binden. Voor elke bestelling waarvan de factuur naar een derde van de Klant wordt verzonden, zijn de Klant en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.

De Klant erkent en aanvaardt dat de werknemers, verkoopvertegenwoordigers, agenten en tussenpersonen van de Vennootschap niet bevoegd zijn om de Vennootschap te binden. Alleen bij schriftelijke bekrachtiging door een daartoe bevoegde directeur of manager of, in voorkomend geval, de aanvang van de levering of dienstverlening door de Vennootschap wordt de Bestelbon als geldig aanvaard.

b. Software

4. Voorwerp

Wanneer de Gebruiker de Diensten geheel of gedeeltelijk via de Software gebruikt, verbindt hij zich ertoe de bepalingen van het Contract na te leven. De Klant wordt door Viasat Connect een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om de door Viasat Connect verleende Dienst te gebruiken zoals beschreven in het Contract.

5. Abonnement

De vergoeding voor het gebruik van de Software is maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks verschuldigd, zoals bepaald in het Contract. Het abonnement gaat in op het tijdstip vermeld in de Bestelbon.

6. Duur en beëindiging

Het onderhavige contract treedt in werking vanaf de eerste activering van de Dienst en wordt uitgevoerd voor de aanvankelijke, vaste en onherroepelijke termijn die in het Contract is vermeld.

Na afloop van de eerste termijn wordt het Contract automatisch en onder dezelfde financiële voorwaarden telkens met een periode van 12 (twaalf) maanden verlengd.

De Klant kan het Contract en alle bijbehorende Diensten opzeggen met elk middel dat bewijskracht heeft, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden vóór het verstrijken van de eerste termijn of de stilzwijgende verlenging.

De Editor kan een einde maken aan het Contract zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst, indien hij vaststelt dat de Klant of de Gebruiker handelingen heeft gesteld die in strijd zijn met de artikelen 6, 7 en/of 8 supra, onverminderd het recht van de Editor om een schadevergoeding te vorderen.

Het gebruiksrecht vervalt automatisch na afloop van het Contract, om welke reden ook. Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor voor de verbreking van huidig Contract, om welke reden dan ook.

7. Eigendom van de rechten

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in het Contract, blijft de Editor titularis van alle eigendoms- en gebruiksrechten in de ruime zin, die verbonden zijn aan de Software en enige kopie ervan, in het bijzonder deze voortvloeiend uit het auteursrecht op de Software en het sui generis recht dat wordt toegekend aan de producent van een database. De Editor geeft aan de Gebruiker enkel toestemming om gebruik te maken van de Software in overeenstemming met de bepalingen van het Contract. Elk recht dat niet specifiek door het Contract werd toegekend wordt voorbehouden aan de Editor. Het is de Gebruiker echter toegestaan om (a) een kopie te maken van de Software uitsluitend met het oog op bewaring of archivering of (b) de Software over te dragen op een enkele drager, op voorwaarde dat het origineel enkel wordt bewaard voor bewaring of archivering. Het is de Gebruiker verboden om de handleiding(en) van de Software te kopiëren, alsook de gedrukte richtlijnen die de Software vergezellen, tenzij voor persoonlijk en beperkt gebruik.

De Gebruiker wordt enkel eigenaar van de eventuele drager van gegevens, zonder de eigendomsrechten op de Software te verwerven.

8. Verbod en aansprakelijkheid van de Klant en de Gebruiker

Het is de Klant en de Gebruiker ten strengste verboden om de Software te verkopen, te lenen, uit te lenen, ter beschikking te stellen van derden, in het bijzonder concurrenten van de Vennootschap, op welke wijze dan ook (bv. elektronisch, via online diensten of online overdracht), ten bezwarende titel of gratis, met wistoogmerk of niet, en/of deel te nemen aan dergelijke handelingen. De decompostie, uiteenhaling, of enige gelijkaardige techniek zijn uitdrukkelijk verboden. Viasat Connect en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door decompositie, uiteenhaling of enige gelijkaardige techniek.

9. Persoonlijk karakter van de licentie van de Gebruiker

De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit hoofde van huidig contract zijn niet overdraagbaar.

10. Verantwoordelijkheid van de Editor

De Editor aanvaardt geen aansprakelijkheid (hetzij op contractuele basis, hetzij buitencontractueel of anderszins):

11. Gegevensbehoud en recht op privacy

De gegevens worden voor een periode van drie maanden online bewaard op de servers van de Uitgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het langer bewaren van zijn gegevens. Daartoe wordt zij verzocht de gegevens op te slaan op basis van de rapporten die haar ter beschikking zijn gesteld.

Onverminderd artikel 29 van deze algemene voorwaarden betreffende de verwerking van persoonsgegevens zijn de gegevens die door het gebruik van de Software worden gegenereerd volgens de instructies van de Klant en tijdelijk worden opgeslagen door de Editor de exclusieve eigendom van de Klant, die er volledig en alleen verantwoordelijk voor blijft, in het bijzonder met betrekking tot eventueel gebruik van de gegenereerde gegevens.

12. Beperkte garantie

De Editor kan de foutloze werking van de Software niet garanderen. De Klant en de Gebruikers worden verwittigd dat er zich rekenfouten kunnen voordoen bij het gebruik van de Software, bv. omwille van lokale omstandigheden en/of onvolledige gegevens of weglatingen. Enig gebrek dat Viasat Connect niet bekend is dat de software zou kunnen aantasten wordt niet gedekt door de garantie.

De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Software op de meeste recente versie te behouden, waarbij de kosten van nieuwe versies ten zijnen laste zijn, uitgezonderd andersluidende bepaling.

Binnen de maximaal toegestane limieten van de huidige wetten, bieden de Editor en de Resellers de Software aan IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT MET ALLE GEBREKEN en wijzen zij middels huidige voorwaarden enige andere garantie of uitdrukkelijke voorwaarde af, impliciet dan wel expliciet, in het bijzonder en zonder beperking, (eventuele) stilzwijgende garanties, verplichtingen of voorwaarden van voldoende kwaliteit, van een gebruik met een bepaald doel, van betrouwbaarheid of beschikbaarheid, van de juistheid en volledigheid van antwoorden, van resultaten van professionele inspanningen, van afwezigheid van virussen en afwezigheid van nalatigheden in de Software, en de levering of afwezigheid van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en geassocieerde inhoud met de Software, of voortkomend uit het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde op rustig genot, op exclusiviteit ten opzichte van de Klant of tegen namaak.

13. Definitieve stopzetting van de exploitatie

Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor omwille van tijdelijke of definitieve stopzetting, om welke reden dan ook, van de exploitatie van de Software.

c. Levering van Materiaal

14. Levering, risico’s en verwijdering van Materiaal

14.1 Algemene bepalingen

De Vennootschap is slechts gehouden tot levering van het Materiaal dat uitdrukkelijk wordt vermeld in het Contract.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn de leveringstermijnen slechts indicatief. Een vertraging bij de levering of uitvoering vormt geen grond voor annulering van de bestelling of enige vergoeding, uitgezonderd bij opzettelijke fout van Viasat Connect. Viasat Connect behoudt zich het recht voor om over te gaan tot deelleveringen die desgevallend een deelverkoop inhouden. In geen enkel geval kan een dergelijke deellevering een weigering tot betaling van de geleverde producten rechtvaardigen. Wanneer de levering door omstandigheden onmogelijk is geworden – in het bijzonder bij overmacht zoals staking, lock-out, ongeval, ongeregeldheden, blokkades, invoer- of uitvoerverbod, stopzetting van productie of levering door de producent Sauf convention écrite expresse contraire, les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Un retard dans la livraison ou la prestation ne peut donner lieu à l’annulation d’une commande ni à indemnité, sauf faute volontaire de la part de la Société. La Société se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles. En aucun cas pareille livraison partielle ne pourra justifier le refus de paiement des produits livrés. Lorsque les circonstances rendent impossible l’exécution de la livraison – notamment dans tous les cas de force majeure tels que grève, lock-out, accident, intempérie, blocus, défense d’importation ou d’exportation, cessation de production ou de livraison par le constructeur, en elke andere gebeurtenis die door de Belgische rechtspraak als een geval van overmacht wordt erkend -, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de Klant voor te stellen hem producten te leveren die gelijkwaardig zijn aan het bestelde Materiaal of haar verbintenissen jegens de Klant te beëindigen indien het langer dan een maand niet mogelijk is het Materiaal te leveren of indien de Klant de door de Vennootschap aangeboden gelijkwaardige producten weigert, dit alles zonder schadevergoeding.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding zijn de kosten van levering, verwijdering en terugname van het aan de Klant ter beschikking gestelde Materiaal voor rekening van de Klant. De goederen worden altijd vervoerd op risico van de Klant.

Overeenkomstig artikel 14.2 en 14.3 geldt dat indien een derde enig recht op het Materiaal wil uitoefenen, de Klant zich ertoe verbindt de Vennootschap hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en de derde onmiddellijk schriftelijk mee te delen dat de Vennootschap het eigendomsrecht heeft op het Materiaal.

Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor het Materiaal dat haar op grond van het onderhavige artikel toebehoort en dat in het bezit is van de Klant of van een derde, op kosten van de Klant terug te nemen. De Klant verleent in dat geval alle medewerking aan de terugname van het Materiaal.

14.2 Bepalingen bij terbeschikkingstelling van het Materiaal

Het aan de Klant ter beschikking gestelde Materiaal blijft eigendom van de Vennootschap. Indien de Klant de inontvangstneming van het Materieel weigert, wordt hij niet ontheven van zijn verplichting tot betaling van de inbedrijfstellingsvergoeding en de kosten. In voorkomend geval wordt het Materiaal voor rekening en op risico van de Klant opgeslagen.

14.3 Bepalingen bij verkoop van het Materiaal

Indien het Contract voorziet in de verkoop van het Materiaal door de Vennootschap aan de Klant behoudt de Vennootschap zich de juridische en economische eigendom van het Materiaal voor tot volledige betaling van de prijs van het Materiaal overeenkomstig artikel 20 van het onderhavige Contract. Bij gebreke aan volledige betaling van de prijs binnen de in het onderhavige Contract gestelde termijn is de Vennootschap gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Klant aan de Vennootschap een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 30% van de in het Contract vermelde verkoopprijs.

In geval van verkoop gaat het risico van het Materiaal over op het ogenblik van de levering. Indien de Klant de inontvangstneming van het Materieel weigert, wordt hij niet ontheven van zijn verplichting tot betaling van de inbedrijfstellingsvergoeding en de kosten. In voorkomend geval wordt het Materiaal voor rekening en op risico van de Klant opgeslagen.

15. Stellen van zekerheid en schorsing van levering

Ongeacht de in het Contract overeengekomen betalingsvoorwaarden kan in het Contract worden bepaald dat de Klant aan de Vennootschap, vóór enige nakoming door de Vennootschap van haar verplichtingen, een bankgarantie verstrekt voor de nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de Klant deze garantie niet heeft gesteld, heeft de Vennootschap het recht de levering te schorsen. Eveneens kan een bankgarantie worden geëist en kunnen toekomstige leveringen worden geschorst zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met betrekking tot reeds uitgevoerde leveringen.

Evenzo kan een bankgarantie worden geëist en kunnen toekomstige leveringen worden opgeschort zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds verrichte leveringen.

16. Aanvaarding van het Materiaal

Indien het geleverde en/of geïnstalleerde Materiaal beschadigd of onvolledig is, in geval van een fout of enig ander conformiteitsgebrek, dient de Klant het Materiaal te weigeren of het slechts te aanvaarden middels schriftelijk voorbehoud. Enige klacht met betrekking tot het geleverde Materiaal moet de Vennootschap schriftelijk bereiken binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het Materiaal, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsbon. Na afloop van deze termijn, wordt het Materiaal definitief geacht te zijn aanvaard door de Klant en zal een klacht niet in overweging worden genomen. Geen enkele terugzending van Materiaal zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap.

17. Installatie van het Materiaal

De fysieke installatie van het Materiaal (bv. In voertuigen) wordt vericht door een onafhankelijke dienstverlener van de Vennootschap. Alle procedures en voorwaarden voor installatie van het Materiaal moeten rechtstreeks worden voorzien en overeengekomen tussen de Klant en de onafhankelijke dienstverlener. De Vennootschap draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de diensten van onafhankelijke dienstverleners.

De Klant kan de installatie ook zelf en onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. De diensten en garanties die in deze Algemene voorwaarden worden beschreven, worden de Klant die deze keuze heeft gemaakt, verleend op voorwaarde dat hij van de Vennootschap vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen voor deze installatiewijze en na goedkeuring van de installatie via de specifieke toepassing.

18. Garanties, vorderingen en teruggave van het Materiaal

18.1 Bepalingen bij het verkochte Materiaal

Behoudens andersluidende bepalingen, bedraagt de garantieperiode voor al het verkocht Materiaal:
Behoudens andersluidende bepalingen, bedraagt de garantieperiode voor al het verkocht Materiaal:De garantie is in elk geval beperkt tot het herstellen of gewoon vervangen van de defecte producten – de keuze tussen herstellen en vervangen gebeurt volledig naar eigen goeddunken van de Vennootschap – met uitdrukkelijke uitsluiting van welke schadevergoeding dan ook ten aanzien van de Klant of van derden, behoudens vrijwillige fout van de Vennootschap. Behoudens andersluidende bepaling zijn werkuren voor installatie en de verplaatsingskosten die verbonden zijn aan de interventies onder of buiten garantie voor het Materiaal uitgesloten. De werkuren voor installatie, de leveringskosten en, in geval van verplaatsing, een verplaatsingsforfait zullen aan de Klant worden doorgerekend voor elke interventie onder garantie, overeenkomstig de van kracht zijnde voorwaarden en tarieven zoals meegedeeld aan de Klant.
Wanneer geen enkel gebrek, anomalie of storing van een toestel kan worden vastgesteld of wanneer er een interventie gebeurt buiten garantie, zullen alle kosten en diensten naar aanleiding van de interventie worden gefactureerd aan de Klant. De garantieverlening veronderstelt dat de producten worden gebruikt als een goede huisvader, volgens de bepalingen van de offerte of in omstandigheden van normaal gebruik zoals vermeld in catalogi, handleidingen, enz. die ter beschikking worden gesteld van de Klant. De garantie vervalt automatisch bij aanpassing van de oorspronkelijke installatie of daarmee samenhangende onderdelen door een niet door de Vennootschap erkende persoon.

18.2 Bepalingen bij het ter beschikking gesteld Materiaal

De Vennootschap garandeert dat het ter beschikking gestelde Materiaal gedurende de looptijd van het Contract alle bedoelde intrinsieke eigenschappen behoudt en geen materiaal- en fabrieksfouten of verborgen gebreken vertoont. Deze garantie omvat kosteloze vervanging van defect Materiaal gedurende de volledige looptijd van het oorspronkelijke Contract.

Deze garantie is echter niet van toepassing in geval van misbruik en/of ongeoorloofd en/of abnormaal gebruik, en evenmin in geval van nalatigheid of onjuiste opslag van het Materiaal. In dit verband behoudt de Vennootschap zich het recht voor, na controle, de Klant de vervanging van het genoemde Materiaal in rekening te brengen.

De Klant moet het Materiaal verzekeren tegen alle risico’s van verlies, diefstal of beschadiging, ongeacht de oorzaak, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de vervangingswaarde van het Materiaal, en moet de Vennootschap op haar verzoek het bewijs van deze verzekering doen toekomen.

Na afloop van het Contract, en indien het Contract niet stilzwijgend of door de Klant wordt verlengd, moet het volledige ter beschikking gestelde Materiaal compleet en in goede staat op kosten van de Klant aan de Dienstverlener worden geretourneerd.

De Klant kan de Dienstverlener ook een restvergoeding betalen, waarna hij het Materiaal niet hoeft te retourneren. Deze vergoeding omvat de kosten van de tracker en de administratieve en technische verwerking van het beëindigen van de Diensten. Deze vergoeding is vastgesteld op € 30 excl. btw/apparaat.

Indien het geretourneerde Materiaal incompleet is of in slechte staat verkeert, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de kosten voor de reconditionering of verwerking van het elektronisch afval opnieuw aan de Klant in rekening te brengen tot een maximum van € 40 excl. btw/apparaat.

19. Aansprakelijkheid

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor bijkomende gebreken in verband met de installatie en het gebruik van het Materiaal (ontlading van de batterij, elektrische storingen, enz.).

20. Eigendomsvoorbehoud

Bij verkoop van het Materiaal blijft het volledige geleverde Materiaal eigendom van de Vennootschap totdat de hoofdsom en alle hoofdsom en alle aanhorigheden volledig zijn voldaan.

Zolang voormelde betaling niet volledig is gebeurd, is het de Klant uitdrukkelijk verboden over het geleverde Materiaal te beschikken, en in het bijzonder de eigendom ervan over te dragen, het in pand te geven of het te bezwaren met enige zekerheid of voorrecht van welke aard ook. Voor zover nodig, wordt voorgaand beding geacht te worden hernieuwd bij elke levering. De Klant verbindt zich er bovendien toe om Viasat Connect onverwijld per aangetekend schrijven te waarschuwen van enig beslag gelegd door een derde.

d. Levering van Diensten

21. Voorwerp en duur

Enige bestelling van Diensten bij Viasat Connect creëert uitsluitend een middelenverbintenis in haren hoofde, met uitzondering van enige uitdrukkelijke resultaatsverbintenis.

De looptijd van het Contract met betrekking tot de Diensten wordt vermeld in het Contract of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden. Bij gebreke van kennisgeving per aangetekende brief binnen de in de bijzondere voorwaarden gestelde termijn of, bij gebreke van een in de bijzondere voorwaarden gestelde termijn, bij gebreke van een opzeggingstermijn van drie maanden vóór de vervaldatum van het Contract, worden elk voor een bepaalde duur gesloten contracten stilzwijgend verlengd met opeenvolgende perioden van één jaar.

22. Diensten van derden

De Vennootschap kan de Klant voorstellen zich te abonneren op aanvullende diensten van een Derde. In geval van diensten die door een Derde worden verleend, zijn de algemene voorwaarden van die Derde van toepassing.

Dergelijke diensten omvatten, zonder hiertoe beperkt te zijn, diensten inzake installatie, telecommunicatie- en toezichtcentra. De Vennootschap wijst alle aansprakelijkheden af die voortvloeien uit het gebruik van diensten van dergelijke Derden. In geval van gebruik van het toezichtcentrum van de Derde om een voertuig te lokaliseren dat opgegeven is als gestolen, verbindt deze partij zich overeenkomstig de algemene voorwaarden van dit contract ertoe alles in zijn vermogen te doen om het voertuig te lokaliseren en te immobiliseren indien deze functionaliteit is opgenomen in de keuze van het door de Klant gekocht product.

De Vennootschap kan geen garantie geven met betrekking tot het succes van de diensten die door de Derde worden aangeboden. In geen geval kan de Vennootschap aansprakelijk worden gehouden voor de slechte dienstverlening of voor welke schade dan ook die veroorzaakt wordt door de slechte werking van het telecommunicatiesysteem of door het gebrek aan dekking van het gsm/gps-netwerk.

Elk telefoongesprek met het bewakingscentrum om de diefstal van een voertuig aan te geven, kan leiden tot kosten voor het gebruik van de diensten van de Derde, overeenkomstig de voorwaarden van de Derde.

23. Klachten

Enige klacht met betrekking tot de geleverde Diensten moet de Vennootschap schriftelijk bereiken binnen een termijn van 8 werkdagen volgend op de dienstverlening. Na afloop van deze termijn, wordt de Dienst definitief geacht te zijn aanvaard door de Klant en zal een klacht niet in overweging worden genomen.

e. Gemeenschappelijke bepalingen

24. Prijs

De prijzen die voorkomen op de prijslijsten en offertes van de Vennootschap zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Bij vermeerdering van de prijs van het geleverde Materiaal of de verleende diensten door een derde na sluiting van het contract, heeft de Vennootschap de mogelijkheid om per aangetekend schrijven deze vermeerdering door te rekenen aan de Klant. Deze doorrekening wordt geacht te zijn aanvaard door de Klant vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebreke aan akkoord van de Klant heeft de Vennootschap de mogelijkheid om eenzijdig te verzaken aan het Contract, per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Alle prijzen zijn netto, excl. BTW op de maatschappelijke zetel van Viasat Connect, kosten en lasten niet inbegrepen. Het Materiaal wordt vervoerd op risico en kosten van de Klant, zelfs in geval van verkoop of franco levering.

De voorschotten gestort door de Klant gelden op de prijs van de bestelling. Zij houden een begin van uitvoering van het Contract in en geen waarborgen waarvan het gebrek eraan aan de Klant toelaat om zich aan zijn verbintenissen te onttrekken.

25. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de Vennootschap zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, op de maatschappelijke zetel van Viasat Connect, onder voorbehoud van andere betalingsvoorwaarden die geval per geval worden voorzien in de factuur.

Bij gebreke aan betaling van volledig factuur of een deel ervan, wordt het totaal verschuldigde bedrag of resterende verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intresten aan 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Daarnaast wordt elke onbetaalde en vervallen factuur op zijn vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 50 EUR. Tot slot brengt het gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, een niet-aanvaard protest of enig ander feit dat wijst op de insolvabiliteit van de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee. Verder verlenen deze omstandigheden aan de Vennootschap het recht om al haar verplichtingen op te schorten zonder voorafgaande formaliteit en volledig of een deel van de lopende contracten te verbreken zonder enige andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Enige klacht betreffende een factuur moet per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen een termijn van vijf werkdagen volgende op de ontvangst ervan, die wordt geacht plaats te vinden drie werkdagen na de datum vermeld op de factuur. Na afloop van deze termijn is de klacht niet meer ontvankelijk. Een klacht kan in geen geval de schorsing van het contract rechtvaardigen. De mogelijkheid van een opzegging overeenkomstig artikel 1794 B.W. is niet van toepassing.

26. Schorsing, ontbinding

Bij gebreke van betaling van vervallen facturen kan de Vennootschap van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bestaande bestellingen schorsen en alle lopende abonnementen schorsen of beëindigen. Daarnaast kan de Vennootschap bij niet-betaling van een vervallen factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verkoop van de goederen ontbinden waarop deze factuur betrekking heeft en moet de Klant het Materiaal onverwijld en op zijn kosten retourneren. Indien de Klant de goederen niet retourneert aan de Vennootschap behoudt deze zich het recht voor zelf of via derden over te gaan tot onmiddellijke wegneming van de goederen. Indien een verkoop geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden als gevolg van enige fout of een gebrek van de Klant is deze aan de Vennootschap een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de goederen die aanleiding gaf tot ontbinding verschuldigd voor gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding is verschuldigd aan de Vennootschap onverminderd gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de koopwaar die aanleiding gaf tot ontbinding aan ons te betalen, voor gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding is verschuldigd aan de Vennootschap onverminderd het recht van de Vennootschap terugbetaling te vorderen van de kosten die zijn gemaakt om in het bezit te komen van de goederen en deze in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Bovendien geeft de onderbreking en beëindiging van de dienstenabonnementen in geen geval recht op terugbetaling of schadevergoeding aan de Klant of Gebruiker.

27. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Voor zover op grond van de geldende wettelijke bepalingen is toegestaan, en behoudens bij grove nalatigheid of fraude, is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap uit hoofde van het onderhavige Contract uitdrukkelijk beperkt tot de prijs die daadwerkelijk door de Klant is betaald voor het Materiaal indien de schade is veroorzaakt door het Materiaal of, in voorkomend geval, de prijs die door de Klant aan de Vennootschap is betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade indien de schade is veroorzaakt door een fout van de Vennootschap in verband met de Diensten of de Software. Deze beperking van aansprakelijkheid, die een essentiële voorwaarde is voor de verbintenis van de Vennootschap, is toepasselijk ongeacht of de handelingen of nalatigheden gesteld zijn door de Vennootschap of haar onderaannemers of door Derden, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime waaronder, doch niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, enz. De Vennootschap wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid af voor het verkeerde gebruik door de Klant of de Gebruiker van de producten van de Vennootschap, alsmede voor de ongemakken en schade als gevolg van de gebrekkige werking of het gebrek aan dekking van de telecommunicatienetwerken.

28. Vergoeding van de Vennootschap

Elke Klant verbindt zich ertoe de Vennootschap, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en/of Derden te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen enige schade, klacht of eis van een derde als gevolg van het gebruik van de Software, het Materiaal en/of de Diensten.

29. Gegevensbescherming

De Klant geeft de Vennootschap opdracht veldgegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het onderhavige Contract en het verbeteren van de Diensten. In dit verband houdt de Vennootschap een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die ten behoeve van de Klant worden verricht bij de uitvoering van zijn dienst en het gebruik van de Dienst door de Klant.

De Vennootschap deelt de Klant mee dat de gegevens die tijdens het gebruik van de Diensten worden verzameld voor de Klant op haar platform toegankelijk zijn gedurende een periode van maximaal drie maanden. De Klant kan de gegevens ook na deze periode laten bewaren, zulks met inachtneming van de verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Indien de Vennootschap persoonsgegevens verwerkt namens de Klant treedt zij op als verwerker in de zin van de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en sluiten de partijen voorafgaand aan de verwerking van deze persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Alle persoonsgegevens die door de Vennootschap als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

De Vennootschap kan zowel publiekelijk als met haar partners (uitgevers, adverteerders of geassocieerde sites) geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen die de Klant niet persoonlijk identificeren. De Vennootschap kan zo gegevens over trends in het gebruik van de Dienst openbaar maken.

De Vennootschap kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens (zonder de mogelijkheid van individualisering, correlatie of gevolgtrekking) overdragen aan partners of derden, met name met het oog op verbetering van de cartografische gegevens.

Indien de Vennootschap deelneemt aan een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa verbindt zij zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen.

30. Diversen

Gedurende de volledige looptijd van het Contract en gedurende twaalf maanden volgend op de beëindiging ervan onthoudt de Klant zich van elke (poging tot) rechtstreekse of onrechtstreekse indienstneming van een werknemer, agent, consultant of vertegenwoordiger van de Vennootschap, op straffe van een schadevergoeding gelijk aande laatste twaalf (12) maanden brutoloon van de betrokken werknemer, agent, consultant of vertegenwoordiger, onverminderd de vergoeding van een eventueel groter verlies.

Het feit dat een der partijen geen bijzonder recht heeft ingeroepen of tijdelijk een recht niet heeft uitgeoefend houdt geen verzaking in aan dit recht.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een beding van huidige voorwaarden tast de andere bepalingen of delen van bepalingen niet aan en de desbetreffende bepaling of het deel ervan zal zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

De aan het onderhavige Contract gehechte bijlagen maken er een integrerend deel van uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bestelbon en de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Bestelbon. Eventuele bijzondere voorwaarden die op een dienst van toepassing kunnen zijn, prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

31. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Dit Contract, en elk geschil dat betrekking heeft op dit contract en/of het gebruik van de Software of anderszins, is uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit dit Contract moet worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België, die uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van deze geschillen.