Viasat Connect Privacybeleid

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de ‘Gegevens’) die wij van u verzamelen om u de producten en diensten die wij aanbieden te kunnen leveren.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Door onze oplossing te gebruiken of door uw Gegevens aan ons mee te delen bij het aanvragen van informatie, commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of bij onze partners, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit Privacybeleid. Indien u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze oplossing niet te gebruiken en uw gegevens niet aan ons mee te delen. In dat geval stemt u ermee in niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die VIASAT CONNECT aanbiedt.

2. Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

VIASAT CONNECT nv (hierna ‘VIASAT CONNECT’ genoemd), met maatschappelijke zetel te 1160 OUDERGEM (België), Herrmann-Debrouxlaan 54, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0426.340. 140, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt via onze website viasatconnect.be, alsook via de platformen en andere IT-tools die VIASAT CONNECT u ter beschikking stelt, rechtstreeks wanneer u contact opneemt met VIASAT CONNECT of onrechtstreeks via een offerteaanvraag bij een partner.

3. Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Dit zijn Gegevens die u aan ons verstrekt via verschillende kanalen, zoals bijvoorbeeld onze website, onze oplossingen, een bestelformulier, per e-mail of via cookies.

Wij zullen de Gegevens alleen gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Aan het einde van deze bewaarperiode zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw Gegevens niet meer beschikbaar zijn.

3.1. Verwerking met betrekking tot de website viasatconnect.be

3.1.1. Contactformulier of aanvraag van een offerte/demo

Het doel van dit formulier is u toe te laten vragen te stellen over onze diensten en producten of een offerte of demo aan te vragen.

De verzamelde gegevens zijn: uw naam, voornaam, land, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en vrij bericht.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om op uw aanvraag te reageren.

3.1.2. Abonnement op de nieuwsbrief

U kunt zich via ons contactformulier abonneren op onze nieuwsbrief. Het doel van de verwerking is om u van tijd tot tijd te informeren over ons nieuws en de evolutie van onze producten en diensten.

In dit verband verzamelen wij uw e-mailadres.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na uw laatste contact met VIASAT CONNECT.

3.1.3 Beheer van cookies

De website viasatconnect.be maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar de servers van de website worden teruggestuurd en zo de auteur van de website in staat stellen de activiteit van de internetgebruiker te traceren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u de volgende link raadplegen: https://www.viasatconnect.be/cookiebeheer/.

3.2. Hoe lang bewaren we uw gegevens ?

3.2.1. Licentiebeheer

Dit doel is het beheer van de aankoop van licenties die aan de gebruikers van onze oplossingen worden toegekend.

De categorieën van gegevens die in het kader van deze verwerking worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam indien deze gelijk is aan uw naam en adres indien dit uw privéadres is), uw contactgegevens (privé- of professioneel e-mailadres indien deze uw naam vermeldt en privé- of professioneel telefoonnummer), uw verbindingsgegevens (login, wachtwoord, logs), uw economische en financiële gegevens (bankrekeningnummer enz.), uw taalvoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

Wij bewaren uw Gegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van de uitvoering van het contract.

3.2.2. Facturering en betalingen

Het doel van deze verwerking is het genereren van facturen en betalingen in verband met het gebruik van de Dienst.

De verwerkte gegevens zijn: (1) naam en/of bedrijfsnaam, factuurgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, leverings- en factuuradres.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

Wij bewaren uw Gegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van de uitvoering van het contract.

3.2.3. Vervulling van wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

Het doel is ons in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige of fiscale verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

De categorieën van persoonsgegevens die in het kader van deze verwerking worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam indien deze gelijk is aan uw naam en adres indien het uw privéadres is), uw contactgegevens (privé- of professioneel e-mailadres indien deze uw naam vermeldt), uw economische of financiële gegevens.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw Gegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van de uitvoering van het contract.

3.3. Oplossingsgerelateerde verwerking

Zie het Privacybeleid van de toepasselijke oplossing.

4. Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw gegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden meegedeeld aan wederverkopers die al dan niet tot de VIASAT CONNECT-groep behoren en die onze oplossingen op de markt brengen.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

VIASAT CONNECT eist van haar onderaannemers dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden of maken deze niet anderszins openbaar.

In sommige omstandigheden zullen onze website en toepassingen u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een socialenetwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, zijn uw activiteiten op onze site of via onze toepassingen ook toegankelijk op dat sociale netwerk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over de verzameling en overdracht van persoonsgegevens, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt configureren.

De belangrijkste onderaannemers die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van de via VIASAT CONNECT verzamelde gegevens zijn :

5. Wat zijn uw rechten?

6. Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (DPO) per e-mail op dpo@viasatconnect.be of per post op :

GDPR Agency

Chemin du Cyclotron, 6

1348 Louvain-la-Neuve

België

7. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als u van mening bent dat wij een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@viasatconnect.be. Wij zullen alles in het werk stellen om hier zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

Elke claim, klacht of grief moet worden gericht aan het hoofdkantoor van VIASAT CONNECT.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Belgische toezichthoudende autoriteit is:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

België

Mail: contact@apd-gba.be

8. Informatie over kinderen

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij ontdekken dat wij per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij deze informatie op grond van de toepasselijke wetgeving moeten bewaren.

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming verkrijgen van de houder van het ouderlijk gezag over dat kind alvorens zijn of haar persoonlijke informatie te gebruiken.

9. Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij beoordelen geen sites en diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle sites of diensten van derden die u vanaf onze sites of diensten bezoekt.

10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde bekendmaking aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens te voorkomen.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VIASAT CONNECT is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. VIASAT CONNECT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, hogere algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien is VIASAT CONNECT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

Wij wijzen er tevens op dat de links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dat beleid van onderhavig beleid kan afwijken.