Viasat Connect Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij van u verzamelen met als doel u te voorzien van de producten en diensten die wij aanbieden. Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (“RGPD”) en de toepasselijke nationale wetgeving, aan iedereen die interageert met de webdiensten van VIASAT GROUP, die online toegankelijk zijn vanaf de adressen van de websites van de groepsmaatschappijen.

De informatie wordt verstrekt voor de website en zijn subdomeinen (bijvoorbeeld: www.domaineprincipale.it/subdomaine), en is niet van toepassing op andere externe websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via de verstrekte links.

De informatie is in overeenstemming met Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, in het kader van de bij artikel 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG opgerichte werkgroep bijeen, op 17 mei 2001 hebben goedgekeurd om bepaalde minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en met name de methoden, termijnen en aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken wanneer zij verbinding maken met webpagina’s, ongeacht het doel van de verbinding.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VIASAT GROUP SPA, gevestigd in Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO).

2. Wie verwerkt persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is VIASAT GROUP SPA, gevestigd te Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO), waarmee contact kan worden opgenomen via de contactgegevens die aan gebruikers worden verstrekt.

3. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die kan worden gecontacteerd op het volgende adres: privacy@viasatgroup.it.

Type verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrondslag voor verwerking.

4. Type verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrondslag voor verwerking

4.1. Browsegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze Website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde Persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze gegevens worden niet verzameld om ze in verband te brengen met geïdentificeerde personen, maar kunnen door hun aard gebruikers identificeren door ze te verwerken en te koppelen aan gegevens van derden.

Deze categorie Gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, de tijd van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en het controleren van de correcte werking ervan, en worden na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven.

4.2. Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op deze site aangegeven adressen, zelfs door het invullen van specifieke formulieren, impliceert de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, evenals alle andere Persoonsgegevens die in het bericht zijn opgenomen.

Persoonlijke gegevens die vrijwillig worden verstrekt, worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de respectieve rechtsgrondslagen:

Doel Rechtsgrondslag (art. 6 GDPR)
Verwerking van verzoeken om informatie over geleverde diensten en producten/oplossingen die rechtstreeks door VIASAT GROUP SPA op de markt worden gebracht, en verwerking van meldingen van welke aard dan ook, ook verzonden via het contactformulier (klacht, partner of installateur worden, uw behoeften evalueren, sponsoring) Specifieke verzoeken van de betrokken persoon
Beheer van e-werving en/of andere vormen van professionele samenwerking Specifieke vraag van de betrokken persoon

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en met methoden die compatibel zijn met deze doeleinden, als onderdeel van de verwerking die nodig is voor de bedrijfsvoering. Dergelijke Gegevens zullen worden verwerkt volgens het nauwkeurigheidsbeginsel en, indien nodig, op passende wijze worden bijgewerkt, zodat ze altijd relevant en volledig zijn en niet verder gaan dan de doeleinden van verzameling, en hun bewaring zal functioneel zijn tot de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwerkt in overeenstemming met RGPD 2016/679 en de geldende nationale wetgeving.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met behulp van papieren en elektronische hulpmiddelen, en in elk geval op zodanige wijze dat hun veiligheid wordt gegarandeerd en de maximale vertrouwelijkheid van de Betrokkene wordt beschermd. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen om het verlies van Gegevens, onwettig of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen, in volledige overeenstemming met art. 32 van RGPD 2016/679 en de geldende nationale wetgeving.

5. Cookies, plugins en interactiediensten met externe platforms

Volledige informatie over het gebruik van cookies en diensten voor interactie met externe platforms (bijv. sociale netwerken) door deze site is beschikbaar op de volgende link: Sitebeleid inzake cookies

6. Aard van gegevensverstrekking

Afgezien van wat is gespecificeerd voor navigatiegegevens, is het verstrekken van de Gegevens van de gebruiker noodzakelijk om te reageren op verzoeken of om de gevraagde diensten uit te voeren. Het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor VIASAT GROUP SPA onmogelijk maken om de gevraagde diensten te leveren.

Als de gebruiker niet wil dat zijn/haar Gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt hij/zij verzocht geen verzoek in te dienen of op zijn minst zo min mogelijk persoonsgegevens te verstrekken.

7. Mededeling van Gegevens

Onverminderd mededelingen en bekendmakingen in het kader van wettelijke verplichtingen, kunnen alle verzamelde en verwerkte Gegevens worden meegedeeld aan de volgende personen:

  • Personen aan wie de Gegevens moeten worden meegedeeld voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, alsmede, in het algemeen, voor het nastreven van de in deze mededeling genoemde doeleinden ;
  • Derden die de verwerking uitvoeren namens de verwerkingsverantwoordelijke als verwerkers in overeenstemming met artikel 28 GDPR, zoals, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking: derden die diensten leveren voor het beheer van het informatiesysteem en telecommunicatienetwerken (waaronder e-mail). Een volledige en bijgewerkte lijst van onderaannemers is op met redenen omkleed verzoek verkrijgbaar bij de Gegevensverwerker.
  • Personen die op grond van de geldende wetgeving toegang hebben tot de Gegevens en/of aan wie de Gegevens moeten worden gecommuniceerd in overeenstemming met wettelijke verplichtingen.

De Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door werknemers en medewerkers die zijn toegewezen aan de bevoegde afdelingen van de Verwerkingsverantwoordelijke, die expliciet gemachtigd zijn om deze te verwerken op basis van wat is vastgelegd in art. 29 van de RGPD 2016/679 en de geldende nationale wetgeving.

8. Gegevensoverdracht naar het buitenland

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Als een doorgifte noodzakelijk zou blijken, zal deze alleen worden uitgevoerd voor de doeleinden die in deze informatieve kennisgeving zijn uiteengezet, d.w.z. om strikt technische redenen die verband houden met de structuur van het informatiesysteem van het bedrijf en/of de toepassing van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de verantwoordelijke voor de verwerking passend worden geacht (artikel 32 van de RGPD), en uitsluitend in overeenstemming met artikel 44 en volgende van de RGPD, d.w.z.: in aanwezigheid van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 RGPD) en/of passende waarborgen, en op voorwaarde dat betrokkenen afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen hebben (artikel 46 en 47 RGPD). 45 van de RGPD) en/of passende waarborgen, en op voorwaarde dat betrokkenen afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen hebben (art. 46 en 47 van de RGPD), of op voorwaarde dat van tijd tot tijd een van de specifieke uitzonderingen van artikel 49 van de RGPD van toepassing is. 49 van de RGPD van toepassing is.

9. Bewaartermijn van gegevens

De Gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan het vervullen van de doeleinden die in dit beleid zijn aangegeven. In het bijzonder worden de verstrekte gegevens in onze archieven bewaard volgens de volgende parameters:

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt: totdat de dienst is geleverd of binnen de wettelijke verjaringstermijnen.
Met betrekking tot specifieke wettelijke verjaringstermijnen kunnen Gegevens die nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims onderhevig zijn aan langere bewaartermijnen.

Opgeslagen Gegevens worden periodiek gecontroleerd op veroudering in relatie tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

10. Rechten van de betrokkene

De Betrokkene heeft het recht om, in de voorziene gevallen, toegang te krijgen tot zijn/haar Persoonsgegevens en om rectificatie, wissing en overdraagbaarheid in een gestructureerd formaat (Art. 15 en volgende van de GDPR) van zijn/haar Gegevens te vragen door contact op te nemen met de Gegevensverwerker op het volgende e-mailadres: info@viasatonline.it. De Betrokkene kan ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@viasatgroup.it.

11. Recht op bezwaar

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (artikel 21 van de GDPR).

De betrokkene heeft ook het recht om toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 van de GDPR (zie ook de paragraaf “Aard van de gegevensverstrekking”).

12. Recht om een klacht in te dienen

Een betrokkene die van mening is dat de verwerking van hem of haar betreffende Persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de GDPR, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, in overeenstemming met artikel 77 van de GDPR, of om gerechtelijke stappen te ondernemen (artikel 79 van de GDPR).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder.