Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Securysat-platform

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘AGV’) bepalen de regels en voorwaarden voor het gebruik van het SECURYSAT-platform (het ‘Platform’) en worden gesloten tussen de Gebruiker en de vennootschap Viasat Connect nv, ondernemingsnummer BE 0426.340.140, Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel (hierna de ‘Vennootschap’ of ‘Viasat Connect’ genoemd) (hierna individueel aangeduid als een ‘Partij’ en samen als de ‘Partijen’). Het Platform wordt door Viasat Connect op de markt gebracht ten behoeve van haar Klanten, om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot haar diensten. Voor de toegang tot het Platform abonneert de Klant zich op Viasat Connect in het kader van een contract (hierna, het ‘Contract’). Elk gebruik van het Platform impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV. De aanvaarding door de Gebruiker van deze AGV blijkt uit het aanvinken van het vakje naast de woorden “Ik heb de Gebruiksvoorwaarden gelezen en ga er zonder voorbehoud mee akkoord. (Lees de Algemene Gebruiksvoorwaarden)” wanneer hij voor het eerst verbinding maakt en telkens wanneer de AGV worden bijgewerkt overeenkomstig artikel 9.4 hieronder. Deze stap komt erop neer dat de Gebruiker erkent dat hij de hieronder aangegeven AGV volledig heeft begrepen en zonder uitzondering of voorbehoud goedkeurt. Elk gebruik van het Platform impliceert dus een volledige aanvaarding zonder voorbehoud van deze AGV. Zonder aanvaarding van deze AGV kan de Gebruiker geen toegang krijgen tot het Platform en dus geen gebruik maken van de bijbehorende Diensten.

2. Gedefinieerde termen

3. Duur, opschorting en beëindiging

De AGV treden in werking bij aanvaarding door de Gebruiker zoals omschreven in artikel 1 hierboven.

De Gebruiker erkent dat toegang tot het Platform wordt verleend onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook (inclusief opzegging) heeft tot gevolg dat het toegangsrecht van de Gebruiker wordt beëindigd zonder dat Viasat Connect hiervoor aansprakelijk is.

In aanvulling op het bovenstaande behoudt Viasat Connect zich uitdrukkelijk het recht voor om het Account automatisch en zonder verdere formaliteiten op te schorten en/of te beëindigen indien de Gebruiker een van de verplichtingen van de AGV niet nakomt. Viasat Connect zal de Gebruiker binnen 24 uur op de hoogte stellen van deze opschorting en/of beëindiging en de redenen daarvoor. Deze sancties kunnen worden toegepast onverminderd eventuele strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures waaraan de Gebruiker kan worden onderworpen door overheidsinstanties, derden, Viasat Connect of de Klant.

4. Toegang tot het platform

4.1. Aanmaak van een account

Na validatie van het Contract wijst de Klant een hoofdgebruiker aan die binnen zijn organisatie aanvullende toegangen kan aanmaken, binnen de limiet voor het aantal secundaire Gebruikers die Viasat Connect naar eigen goeddunken vaststelt, met name volgens de in het Contract bepaalde voorwaarden.

Viasat Connect zal automatisch een wachtwoord genereren en naar elke Gebruiker sturen. Viasat Connect heeft geen kennis van dit wachtwoord, dat wordt gekoppeld aan de User ID die door de Klant is geautoriseerd om verbinding te maken met het Platform.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn wachtwoord te wijzigen. Bij het wijzigen van het wachtwoord is de Gebruiker verplicht zich te houden aan de aangegeven minimale complexiteitsregels.

De toegangscodes van de Gebruiker zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Elke Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring ervan. De Gebruiker verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn toegangscodes geheim te houden en ze aan niemand mee te delen. Om de vertrouwelijkheid te bewaren, evenals de integriteit van de op het Platform ingevoerde informatie, wordt de Gebruiker aanbevolen om de verbinding met het Platform te verbreken aan het einde van elke verbindingssessie.

Elk verlies of elke onopzettelijke bekendmaking van informatie die een derde in staat zou kunnen stellen kennis te nemen van de toegangscodes van de Gebruiker, moet onmiddellijk schriftelijk aan Viasat Connect worden gemeld, zodat Viasat Connect kan overgaan tot de wijziging van de betrokken toegangscodes.

Indien de Gebruiker zijn wachtwoord vergeet, ontvangt hij per e-mail een link (1 uur geldig) waarmee hij een nieuw wachtwoord kan instellen.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verlies of de bekendmaking van de toegangscodes van de Gebruiker.

4.2. Toegang tot de Diensten

Toegang tot het Platform stelt de Gebruiker in staat om te navigeren in verschillende rubrieken van het Platform, afhankelijk van de Diensten waarop de Klant bij Viasat Connect geabonneerd is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

4.3. Toegang via het internet

Het Platform is toegankelijk via het internet onder de meeste besturingssystemen en internetbrowsers die in België beschikbaar zijn, met dien verstande dat het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om ervoor te zorgen dat alle systemen en software die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform, up-to-date zijn. Het ontbreken van dergelijke updates en/of het gebruik van oude versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers kan de goede werking van het Platform beperken of verhinderen. Dit geldt ook voor versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers waarvoor hun uitgevers geen technische ondersteuning en/of beveiligingsupdates meer aanbieden.

Alle kosten in verband met de toegang tot en het gebruik van het Platform, of het nu gaat om kosten voor hardware, software of internettoegang, zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en internettoegang.

5. Verklaringen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1. Handelingsbekwaamheid van de Gebruiker

De Gebruiker handelt onder toezicht van de Klant en is een werknemer van de Klant. De Gebruiker zal het Platform gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Klant, uitsluitend in het kader van de functie binnen de vestiging van de Klant en uitsluitend voor de door de Klant beoogde doeleinden en het doel van het Platform, dit alles met inachtneming van deze voorwaarden en de documentatie met betrekking tot de technische kenmerken van het Platform.

De Gebruiker verklaart dat hij de rechtsbevoegdheid heeft om akkoord te gaan met deze AGV.

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot het Platform en dit te gebruiken. De gebruikte communicatieprotocollen zijn die welke op het internet worden gebruikt.

5.2. De noodzaak van een internetverbinding

De Gebruiker erkent dat het Platform een internetverbinding nodig heeft om in zijn geheel te functioneren.

In dit verband verklaart de Gebruiker dat hij vertrouwd is met het internet en de kenmerken en beperkingen ervan. De Gebruiker erkent met name dat de gegevensoverdracht op het internet technisch slechts relatief betrouwbaar is, aangezien dit verloopt op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten die op bepaalde momenten van de dag soms verzadigd zijn.

5.3. Eerlijk gebruik van het Platform

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn computerapparatuur, opgeslagen gegevens en op deze apparatuur geïnstalleerde software te beschermen tegen besmetting door computervirussen en andere invasieve elementen die schadelijk zijn voor de goede werking van zijn apparatuur en het Platform.

In dit verband verbindt de Gebruiker zich ertoe het Platform niet te gebruiken op een manier die het ontoegankelijk maakt, beschadigt of de werking ervan verhindert. Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gebruik te maken van achterpoortjes, computerfouten of andere vormen van fouten om voordelen te verkrijgen bij het gebruik van het Platform.

In geval van gebruik van het Platform door de Gebruiker dat Viasat Connect, naar eigen goeddunken, buitensporig acht in verhouding tot het standaard beoogde gebruik van het Platform, behoudt Viasat Connect zich het recht voor om de toegang tot het Platform op te schorten of te beperken.

5.4. Ingevoerde informatie

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, relevantie, juistheid en waarachtigheid van de informatie die hij/zij via het Platform verstrekt. Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij de invoer van deze informatie of voor het oneigenlijke gebruik ervan.

5.5. Gegevensback-up

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om met eigen middelen te zorgen voor de bewaring en regelmatige back-up van de gegevens die via het Platform worden verstrekt.

5.6. Kennisgeving van inbreuken aan Viasat Connect

De gebruiker zal geen enkel achterpoortje of geen enkele bug gebruiken om voordeel te behalen bij het gebruik van het Platform.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Viasat Connect onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de beveiliging, compromittering van bestanden, defecten, fouten, storingen of schendingen van het Platform, via het adres dpo@viasatconnect.be.

6. Verklaringen, verplichtingen en aansprakelijkheden van Viasat Connect

6.1. Werking van het Platform

Gezien de technische risico’s verbonden aan de gedecentraliseerde werking van het internet biedt Viasat Connect geen enkele garantie met betrekking tot de continuïteit van de dienstverlening of de afwezigheid van fouten op het Platform.

Viasat Connect is derhalve niet verantwoordelijk indien een storing van het internet, buiten haar controle, de toegang tot het Platform verhindert (storing, defect, moeilijkheid, onderbreking van de werking enz.).

Hetzelfde geldt indien de correcte werking van het Platform wordt verhinderd door de aanwezigheid van een virus, malware, Trojaans paard of ander kwaadwillig programma geïnstalleerd op de apparatuur die de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform.

6.2. Opschorting voor onderhoud of upgrade

Viasat Connect behoudt zich het exclusieve recht voor om de toegang tot het Platform op elk moment, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, met name voor de uitvoering van correcties, onderhoud of functionele updates en ontwikkelingen van de Diensten waarop de Klant zich heeft geabonneerd.

De Gebruiker erkent dat interventies in verband met deze werkzaamheden de Diensten tijdelijk niet beschikbaar kunnen maken.

Voor zover mogelijk zal Viasat Connect het onderhoud, indien nodig en behalve in geval van absolute urgentie, bij voorkeur ’s avonds en in het weekend uitvoeren. In geval van gepland onderhoud zal de Gebruiker ten minste 24 uur van tevoren een bericht ontvangen.

Viasat Connect kan, om rekening te houden met technische of reglementaire vereisten of ontwikkelingen, de voorwaarden voor de levering van een Dienst te allen tijde wijzigen. In dergelijke omstandigheden zal Viasat Connect de Gebruiker vooraf informeren, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke wijziging van de leveringsvoorwaarden van de betreffende Dienst vereisen.

6.3. Wijzigingen aan het Platform

Viasat Connect behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de organisatie en de inhoud van de op het Platform aangeboden modules, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker.

Viasat Connect kan ook, om rekening te houden met technische of reglementaire vereisten of ontwikkelingen, de voorwaarden voor de levering van een Dienst op elk moment wijzigen, zonder dat dit te verwijten valt door de Gebruiker.

In dergelijke omstandigheden zal Viasat Connect de Gebruiker vooraf informeren, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke wijziging van de leveringsvoorwaarden van de betreffende Dienst vereisen.

6.4. Aansprakelijkheid

Viasat Connect is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de Gebruiker, een derde partij en/of hun apparatuur, door het gebruik van het Platform, hetzij materieel of immaterieel, gevolgschade of niet-gevolgschade, in het bijzonder enige schade gerelateerd aan het verlies of de openbaarmaking van de toegangscodes van het account van de Gebruiker, alsmede enige schade als gevolg van het onderhoud of de update van het Platform door Viasat Connect.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van de wet of de rechten van derden in het kader van het gebruik en de exploitatie van het Platform in strijd met deze AGV.

In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en software te beschermen tegen besmetting door een computervirus en om een eerlijk gebruik van het Platform te waarborgen.

Viasat Connect is als enige verantwoordelijk voor de door haar geproduceerde en in het Platform geïntegreerde inhoud en de daarmee samenhangende functies.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Intellectuele eigendomsrechten

Viasat Connect is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, modellen, octrooien en databankrechten met betrekking tot het Platform, alsmede, meer in het algemeen, de gebruiksrechten. De Gebruiker verwerft geen rechten op het Platform of op de software- en hardware-infrastructuur die binnen Viasat Connect zijn geïmplementeerd of ontwikkeld, voor de hele wereld, en die niet mogen worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Viasat Connect op straffe van gerechtelijke vervolging.

De Gebruiker verwerft geen enkel recht, titel of belang in deze intellectuele eigendomsrechten op grond van het gebruik dat hij ervan kan maken in het kader van de AGV.

De Gebruiker erkent het bestaan van de rechten en eigendommen van Viasat Connect en van elke derde die de Gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend, en zal geen enkele actie ondernemen om deze op welke wijze ook te schenden of te beperken.

Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe het auteurschap en het eigenaarschap van Viasat Connect met betrekking tot het Platform of een van zijn elementen niet te betwisten.

In dit verband stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in om het Platform of een van zijn elementen, hetzij software, database of anderszins, op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk te downloaden, te reproduceren, te kopiëren, te vertalen, te transcriberen, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, aan te vullen of te wijzigen.

Wanneer software nodig is voor de levering en/of het gebruik van het Platform, verleent Viasat Connect de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken.

7.2. Machtiging tot toegang en gebruik

De Gebruiker heeft alleen recht op toegang tot en gebruik van het Platform indien het abonnement op het Platform, dat met de Klant is afgesloten, nog steeds van kracht is en niet is opgeschort.

Het is wel verstaan dat de Gebruiker slechts van deze machtigingen geniet voor zover de Klant, die hem in zijn hoedanigheid van werknemer een recht op toegang en gebruik verleent, in die zin contractueel gebonden is aan Viasat Connect, en dit binnen de strikte grenzen van de duur en de rechten die Viasat Connect aan de Klant heeft verleend.

Deze machtiging is in ieder geval niet-exclusief, voor gebruik in overeenstemming met het doel ervan en deze AGV, uitsluitend in het kader van het bedrijf van de Klant. Deze machtiging berust bij de Gebruiker als werknemer van de Klant.

Geen enkele bepaling van deze AGV mag zo worden uitgelegd dat de Gebruiker andere rechten van welke aard ook verkrijgt dan die welke hem krachtens deze bepalingen uitdrukkelijk worden toegekend.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Platform niet te gebruiken buiten het kader van de Overeenkomst en deze AGV en zal zich in ieder geval onthouden van elk gebruik voor commerciële doeleinden, met name verhuur, uitlening, verkoop, publicatie, aanbod tot licentie of sublicentie, distributie, toewijzing of overdracht op welke wijze ook van het Platform in zijn geheel of gedeeltelijk aan eender welke derde.

8. Persoonsgegevens

Viasat Connect besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van de rechten van de betrokken personen. Viasat Connect is zich daarom bijzonder bewust van de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder de AVG. In dit verband heeft Viasat Connect als verantwoordelijke voor de verwerking GDPR Agency, Chemin du Cyclotron 6, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de DPO op dpo@viasatconnect.be.

De bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Viasat Connect worden beheerst door het Contract.

Er wordt gepreciseerd dat de bepalingen van dit artikel 8 uitsluitend betrekking hebben op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door Viasat Connect voor eigen rekening, namelijk het beheer en de controle van de toegang tot de Diensten, met name met het oog op het beheer van het Contract met de Klant.

Elke andere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker in het kader van zijn gebruik van het Platform wordt uitgevoerd door Viasat Connect in haar hoedanigheid van onderaannemer van de Klant, die de status van verantwoordelijke voor de verwerking heeft. De Gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met de Klant voor informatie over deze verwerking.

8.1. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van elke persoon waartoe hij toegang heeft in het kader van het gebruik van het Platform en de informatie die hij meedeelt, te respecteren.

Het is de Gebruiker formeel verboden de via het Platform toegankelijk gemaakte persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze AGV zijn omschreven.

8.2. Verwerking en opslag van gegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Viasat Connect verwerkt ten behoeve van het gebruik van de Diensten via het Platform door de Gebruiker. De persoonsgegevens hebben betrekking op de voor- en achternaam van de Gebruiker, toegangscodes, logbestanden en IP-adres.

Deze verwerking is:

De identificatiegegevens van de Gebruiker worden door Viasat Connect bewaard tot het einde van het Contract om welke reden ook (met name door afloop of beëindiging). De gegevens kunnen dan worden gearchiveerd voor de resterende duur van de burgerlijke en strafrechtelijke verjaringstermijn. Daarna worden ze op een veilige manier vernietigd. Verbindingsgegevens worden gedurende 1 jaar bewaard om de integriteit en de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

8.3. Rechten van de Gebruiker

Viasat Connect kan de persoonsgegevens van de Gebruiker delen met haar onderaannemers, dienstverleners en technische leveranciers die de persoonsgegevens van de Gebruiker voor haar kunnen verwerken, met name met betrekking tot IT-hosting.

In het kader van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker:

De Gebruiker kan elk verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van Viasat Connect richten per post op het adres: Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel, of per e-mail naar dpo@viasatconnect.be. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Viasat Connect wordt de Gebruiker uitgenodigd het privacybeleid op haar website te raadplegen.

9. Diverse bepalingen

9.1. Volledige overeenkomst

Deze AGV vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.

9.2. Principe van autonomie

Als een bepaling van deze AGV, of een deel daarvan, ongeldig wordt bevonden door een verordening, toepasselijke wet of definitieve rechterlijke uitspraak, zal deze ongeldig worden geacht, maar zal deze niet de AGV als geheel ongeldig maken, noch de bepaling die slechts gedeeltelijk ongeldig is.

9.3. Geen verklaring van afstand

Het feit dat een van de Partijen tijdelijk of definitief de toepassing van een bepaling van de AGV niet heeft geëist, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van deze Partij.

9.4. Wijzigingen

Viasat Connect kan deze AGV te allen tijde wijzigen, met name om te voldoen aan enige wettelijke bepaling. De huidige versie van de AGV zal beschikbaar zijn op het Platform in de relevante rubriek. De Gebruiker zal worden geïnformeerd over de aangebrachte wijzigingen wanneer hij voor het eerst inlogt na de genoemde wijziging. Hij zal dan worden verzocht om de nieuwe versie van de AGV te aanvaarden alvorens toegang te krijgen tot het Platform.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze AGV, alsmede alle contractuele relaties die daaruit kunnen voortvloeien, zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil tussen de Partijen verbinden zij zich ertoe een ​​minnelijke schikking te zoeken, rekening houdend met de belangen van elk van hen, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.