Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Vector-platform

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘AGV’) bepalen de regels en voorwaarden voor het gebruik van het VECTOR-platform (het ‘Platform’) en worden gesloten tussen de Gebruiker en de vennootschap Viasat Connect nv, ondernemingsnummer BE 0426.340.140, Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel (hierna de ‘Vennootschap’ of ‘Viasat Connect’ genoemd) (hierna individueel aangeduid als een ‘Partij’ en samen als de ‘Partijen’). Het Platform wordt door Viasat Connect op de markt gebracht ten behoeve van haar Klanten, om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot haar diensten. Voor de toegang tot het Platform abonneert de Klant zich op Viasat Connect in het kader van een contract (hierna, het ‘Contract’). Elk gebruik van het Platform impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV in hun geheel. Aanvaarding door de Gebruiker van deze AGV geschiedt door aanvinking van het vakje naast de woorden “Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en accepteer deze zonder voorbehoud. (Lees de Algemene Gebruiksvoorwaarden)” wanneer de Gebruiker zich voor het eerst aanmeldt en telkens wanneer de AGV worden bijgewerkt. Door het vakje aan te vinken erkent de Gebruiker dat hij alle hieronder beschreven AGV volledig heeft begrepen en zonder uitzondering of voorbehoud goedkeurt. Elk gebruik van het Platform houdt zo van rechtswege de aanvaarding zonder voorbehoud in van al deze AGV. Zonder acceptatie van deze AGV kan de Gebruiker geen toegang krijgen tot het Platform en dus niet profiteren van de gerelateerde Diensten. Deze AGV zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Gebruiker in de webversie (wanneer de Gebruiker het Webplatform via zijn browser gebruikt) en de applicatieversie (wanneer de Gebruiker de Applicatie via zijn mobiele apparaat gebruikt).

2. Gedefinieerde termen

3. Duur, opschorting en beëindiging

De AGV treden in werking bij aanvaarding door de Gebruiker zoals gedefinieerd in artikel 1 hierboven.

De Gebruiker erkent dat toegang tot het Platform wordt verleend op grond van het Contract. Beëindiging van het Contract om welke reden dan ook (met name door afloop of opzegging) heeft tot gevolg dat het toegangsrecht van de Gebruiker wordt ingetrokken zonder dat Viasat Connect op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

In aanvulling op het voorgaande behoudt Viasat Connect zich uitdrukkelijk het recht voor om het Account van rechtswege en zonder verdere formaliteit op te schorten en/of te beëindigen indien de Gebruiker een van de in de AGV genoemde verplichtingen niet nakomt. Viasat Connect zal de Gebruiker binnen 24 uur informeren over een dergelijke opschorting en/of beëindiging en de redenen daarvoor. Deze sancties kunnen worden toegepast onverminderd eventuele strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures waaraan de Gebruiker kan worden onderworpen door de overheid, derden, Viasat Connect of de Klant.

4. Toegang tot het platform

4.1. Aanmaak van een account

De Klant wijst Gebruikers aan, in het bijzonder in overeenstemming met de in het Contract bepaalde voorwaarden.

Viasat Connect zal automatisch een wachtwoord genereren en naar elke Gebruiker sturen, een wachtwoord waarvan Viasat Connect geen kennis heeft, gekoppeld aan de identifier van de Gebruiker die door de Klant is gemachtigd om verbinding te maken met het Platform.

De Gebruiker kan zijn wachtwoord wijzigen. Bij het wijzigen van het wachtwoord is de Gebruiker verplicht zich te houden aan de minimale regels van complexiteit die worden aangegeven.

De toegangscodes van de Gebruiker zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Elke Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en bewaring ervan. De Gebruiker verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn toegangscodes geheim te houden en ze aan niemand door te geven. Om het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren, evenals de integriteit van de informatie die op het Platform wordt ingevoerd, wordt Gebruikers geadviseerd om zich van het Platform af te melden aan het einde van elke aanmeldingssessie.

Viasat Connect dient onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van verlies of onbedoelde openbaarmaking van informatie die een derde in staat zou kunnen stellen kennis te nemen van de toegangscodes van de Gebruiker, zodat Viasat Connect de betreffende toegangscodes kan wijzigen.

Indien de Gebruiker zijn wachtwoord vergeet, dient hij dit aan te geven via het onderdeel “Wachtwoord vergeten” op het Platform. Een nieuw wachtwoord zal worden verzonden naar het e-mailadres dat als identifier is gebruikt.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verlies of openbaarmaking van de toegangscodes van de Gebruiker.

4.2. Toegang tot de Diensten

Toegang tot het Platform stelt de Gebruiker in staat om verschillende secties van het Platform te doorzoeken, afhankelijk van de Diensten waarop de Klant geabonneerd is bij Viasat Connect en afhankelijk van het type Account (Webaccount of Mobiel Account), met inbegrip van maar niet beperkt tot:

4.3. Toegang via het internet

Het Webplatform is toegankelijk via het internet onder de meeste besturingssystemen en internetbrowsers die in België beschikbaar zijn, en de Applicatie is beschikbaar op iOS en Android.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de laatste updates te installeren voor alle systemen en software die hij gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Het ontbreken van dergelijke updates en/of het gebruik van oudere versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers kan de goede werking van de Diensten beperken of verhinderen. Dit geldt in het bijzonder voor versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers die geen technische ondersteuning en/of beveiligingsupdates meer ontvangen van hun uitgevers.

Alle kosten met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Platform, zowel hardware-, software- als internettoegangskosten, zijn uitsluitend voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerapparatuur en internettoegang.

5. Verklaringen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1. Handelingsbekwaamheid van de Gebruiker

De Gebruiker handelt onder het gezag van de Klant. De Gebruiker gebruikt het Platform in overeenstemming met de instructies van de Klant, uitsluitend in het kader van de functie die hij bekleedt binnen de vestiging van de Klant en uitsluitend voor de door de Klant uiteengezette doeleinden en het doel van het Platform, met inachtneming van deze voorwaarden en de documentatie met betrekking tot de technische kenmerken van het Platform.

De Gebruiker verklaart dat hij de rechtsbevoegdheid heeft om akkoord te gaan met deze AGV.

De Gebruiker erkent dat hij over de vereiste vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot het Platform en het te gebruiken. De gebruikte communicatieprotocollen zijn de protocollen die gebruikt worden op het internetnetwerk.

5.2. De noodzaak van een internetverbinding

De Gebruiker erkent dat het Platform een internetverbinding nodig heeft om als geheel te functioneren.

In dit opzicht verklaart de Gebruiker dat hij bekend is met het internet, de kenmerken en beperkingen ervan, en erkent in het bijzonder dat gegevensoverdrachten op het internet vanuit technisch oogpunt slechts relatief betrouwbaar zijn, aangezien ze circuleren op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten, die soms verzadigd zijn op bepaalde tijdstippen van de dag.

5.3. Eerlijk gebruik van het Platform

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn computerapparatuur, opgeslagen gegevens en software geïnstalleerd op deze apparatuur te beschermen tegen besmetting door computervirussen en andere invasieve elementen die schadelijk zijn voor de goede werking van zijn apparatuur en het Platform.

In dit verband verbindt de Gebruiker zich ertoe het Platform niet te gebruiken op een manier die het ontoegankelijk maakt, beschadigt of het functioneren ervan verhindert. Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gebruik te maken van achterpoortjes, computerbugs of enige andere vorm van fouten om voordelen te verkrijgen bij het gebruik van het Platform.

In het geval van gebruik van het Platform door de Gebruiker dat Viasat Connect, naar eigen goeddunken, buitensporig acht in verhouding tot het standaard beoogde gebruik ervan, behoudt Viasat Connect zich het recht voor om de toegang tot het Platform op te schorten of te beperken.

5.4. Ingevoerde informatie

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, oprechtheid, relevantie, goede zeden en waarheidsgetrouwheid van de informatie die via het Platform wordt verstrekt. Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij de invoer van deze informatie of voor oneigenlijk gebruik ervan.

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe geen ongepaste, beledigende, frauduleuze of onwettige inhoud en/of opmerkingen op het Platform in te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud van pornografische of kinderpornografische aard, inhoud van racistische, xenofobe of revisionistische aard, inhoud die oorlogsmisdaden verheerlijkt, discrimineert of aanzet tot haat tegen een persoon of groep personen op grond van hun afkomst, geslacht, etniciteit, overtuigingen of levensstijl; beledigend, gewelddadig, bedreigend, schokkend of kwetsend is voor de menselijke waardigheid; lasterlijk is; inbreuk maakt op auteursrechten of, meer in het algemeen, intellectuele eigendomsrechten; inbreuk maakt op beeldrechten of privacyrechten of, in het algemeen, in strijd is met de wet- en regelgeving die van kracht is in Frankrijk, Europa of enig ander grondgebied dat van toepassing kan zijn op de activiteit van de Klant of Viasat Connect.

5.5. Gegevensback-up

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om er met eigen middelen voor te zorgen dat gegevens die via het Platform worden verzonden regelmatig worden opgeslagen en geback-upt.

5.6. Kennisgeving van inbreuken aan Viasat Connect

De gebruiker zal geen enkel achterpoortje of geen enkele bug gebruiken om voordeel te behalen bij het gebruik van het Platform.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Viasat Connect onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de beveiliging, compromittering van bestanden, defecten, fouten, storingen of schendingen van het Platform, via het adres dpo@viasatconnect.be.

6. Verklaringen, verplichtingen en aansprakelijkheden van Viasat Connect

6.1. Werking van het Platform

Gezien de technische risico’s verbonden aan de gedecentraliseerde werking van het internetnetwerk, biedt Viasat Connect geen enkele garantie voor continuïteit van de dienstverlening of afwezigheid van fouten op het Platform.

Viasat Connect is daarom niet aansprakelijk indien een storing van het internetnetwerk, buiten haar controle, de toegang tot het Platform verhindert (storing, defect, moeilijkheid, onderbreking van de werking, etc.).

Hetzelfde geldt indien de correcte werking van het Platform wordt verhinderd door de aanwezigheid van een virus, malware, Trojaans paard of ander kwaadaardig programma geïnstalleerd op de apparatuur die door de Gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform.

6.2. Opschorting voor onderhoud of upgrade

Viasat Connect behoudt zich het exclusieve recht voor om de toegang tot het Platform op elk moment, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, met name om correcties, onderhoud of functionele updates en upgrades van de Diensten waarop de Klant zich heeft geabonneerd, uit te voeren.

De Gebruiker erkent dat interventies in verband met deze operaties de Diensten tijdelijk niet beschikbaar kunnen maken.

In de mate van het mogelijke zal Viasat Connect het onderhoud bij voorkeur ’s avonds en in het weekend uitvoeren, behalve in geval van absolute urgentie. In het geval van gepland onderhoud wordt ten minste 24 uur van tevoren een bericht naar de Gebruiker gestuurd.

Viasat Connect kan, om rekening te houden met technische of reglementaire vereisten of ontwikkelingen, de voorwaarden voor de levering van een Dienst op elk moment wijzigen. In dergelijke omstandigheden zal Viasat Connect de Gebruiker vooraf informeren, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke wijziging van de leveringsvoorwaarden van de betreffende Dienst noodzakelijk maken.

6.3. Wijzigingen aan het Platform

Viasat Connect behoudt zich het recht voor om de organisatie en inhoud van de op het Platform aangeboden modules te wijzigen zonder dat de Gebruiker haar daarvoor iets kan verwijten.

Viasat Connect kan ook, om rekening te houden met technische of wettelijke eisen of ontwikkelingen, de voorwaarden voor het aanbieden van een Dienst op elk moment wijzigen, zonder dat de Gebruiker haar daarvoor iets kan verwijten.

In dergelijke omstandigheden zal Viasat Connect de Gebruiker vooraf informeren, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke wijziging van de leveringsvoorwaarden van de betreffende Dienst noodzakelijk maken.

6.4. Aansprakelijkheid

Viasat Connect is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de Gebruiker, een derde partij en/of hun apparatuur, door het gebruik van het Platform, hetzij materiële of immateriële, gevolgschade of niet-gevolgschade, in het bijzonder enige schade met betrekking tot het verlies of de openbaarmaking van de toegangscodes van het account van de Gebruiker, alsmede enige schade als gevolg van het onderhoud of de actualisering van het Platform door Viasat Connect.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van wetgeving of rechten van derden in het kader van het gebruik en de werking van het Platform in strijd met deze AGV.

In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om de eigen gegevens en software te beschermen tegen besmetting door eventuele computervirussen en om een eerlijk gebruik van het Platform te waarborgen.

Viasat Connect is als enige verantwoordelijk voor de door haar geproduceerde en in het Platform geïntegreerde inhoud en voor de daarmee samenhangende functionaliteiten.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Intellectuele eigendomsrechten

Viasat Connect is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen en modellen, octrooien en databankrechten met betrekking tot het Platform, en meer in het algemeen de daaraan verbonden gebruiks-, exploitatie- en marketingrechten, samen met de binnen Viasat Connect geïmplementeerde of ontwikkelde software en hardware  voor de gehele wereld, die niet mogen worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Viasat Connect op straffe van gerechtelijke vervolging.

De Gebruiker verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in deze intellectuele eigendomsrechten op grond van het gebruik dat hij ervan kan maken in het kader van de AGV.

De Gebruiker erkent het bestaan van de rechten en eigendommen van Viasat Connect en van derden die hem een gebruiksrecht hebben verleend, en zal geen handelingen verrichten die deze op enigerlei wijze kunnen schaden, beperken of begrenzen.

Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe de hoedanigheid van auteur en eigenaar van Viasat Connect wat betreft het Platform of een van haar onderdelen niet te betwisten.

In dit verband verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe het Platform of een van zijn onderdelen, ongeacht of het software, databases of andere zaken betreft, op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk te downloaden, reproduceren, kopiëren, vertalen, transcriberen, wijzigen, aan te passen, samen te voegen, aan te vullen of te wijzigen.

Wanneer software nodig is voor de levering en/of het gebruik van het Platform, verleent Viasat Connect de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-afstaanbaar recht om de betreffende software te gebruiken, beperkt tot de duur van de bestelling van de betreffende Dienst, met als enig en exclusief doel de Gebruiker in staat te stellen de bestelde Dienst te gebruiken, met uitsluiting van enig ander doel.

7.2. Toestemming voor toegang tot en gebruik

De Gebruiker heeft alleen recht op toegang tot en gebruik van het Platform voor zover het abonnement voor toegang tot het Platform, afgesloten bij de Klant, geldig is en niet is opgeschort.

Het is wel verstaan dat de Gebruiker alleen profiteert van deze autorisaties voor zover de Klant, die hem een recht van toegang en gebruik verleent in zijn hoedanigheid van werknemer, contractueel is gebonden aan Viasat Connect in dit opzicht en strikt binnen de grenzen van de duur en de rechten die door Viasat Connect aan de Klant zijn verleend.

Deze toestemming is in ieder geval niet-exclusief, voor gebruik in overeenstemming met het beoogde doel en met deze AGV, uitsluitend in het kader van het bedrijf van de Klant en berust bij de Gebruiker als werknemer van de Klant.

Geen enkele bepaling van deze AGV mag worden geïnterpreteerd als het toekennen van rechten van welke aard dan ook aan de Gebruiker anders dan de rechten die hem uitdrukkelijk zijn toegekend op grond van deze bepalingen.

De Gebruiker verplicht zich het Platform niet te gebruiken buiten het kader van het Contract en deze AGV en verplicht zich in ieder geval het Platform niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, in het bijzonder verhuur, uitlening, verkoop, publicatie, aanbod van licentie of sublicentie, distributie, toewijzing of overdracht op welke wijze dan ook van het gehele Platform of een deel daarvan aan welke derde dan ook.

8. Persoonsgegevens

Viasat Connect besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en het waarborgen van de rechten van de betrokkenen. Viasat Connect is zich dan ook bijzonder bewust van de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder de AVG. In dit verband heeft Viasat Connect, als de verwerkingsverantwoordelijke, GDPR Agency aangesteld als haar functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt contact opnemen met onze DPO per e-mail op dpo@viasatconnect.be of per post op GDPR Agency, Chemin du Cyclotron 6 – 1348 Louvain-la-Neuve, België.

De bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Viasat Connect worden beheerst door het Contract.

Er wordt gepreciseerd dat de bepalingen van dit artikel 8 uitsluitend betrekking hebben op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door Viasat Connect voor haar eigen rekening, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van de uitvoering van de diensten.

Elke andere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker als onderdeel van zijn gebruik van het Platform wordt uitgevoerd door Viasat Connect in haar hoedanigheid van verwerker in opdracht van de Klant, die de status van verwerkingsverantwoordelijke heeft. De Gebruiker wordt uitgenodigd om onze Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid van elk van onze Klanten te raadplegen voor informatie over dergelijke verwerkingen.

8.1. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van elke persoon waartoe hij toegang heeft in het kader van het gebruik van het Platform en de informatie die hij meedeelt, te respecteren.

Het is de Gebruiker formeel verboden de via het Platform toegankelijk gemaakte persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze AGV zijn omschreven.

8.2. Verwerking en opslag van gegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Viasat Connect verwerkt ten behoeve van het gebruik van de Diensten via het Platform door de Gebruiker. De persoonsgegevens hebben betrekking op de voor- en achternaam van de Gebruiker, toegangscodes, logbestanden en IP-adres.

Deze verwerking is:

De identificatiegegevens van de Gebruiker worden door Viasat Connect bewaard tot het einde van het Contract om welke reden ook (met name door afloop of beëindiging). De gegevens kunnen dan worden gearchiveerd voor de resterende duur van de burgerlijke en strafrechtelijke verjaringstermijn. Daarna worden ze op een veilige manier vernietigd. Verbindingsgegevens worden gedurende 1 jaar bewaard om de integriteit en de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

8.3. Rechten van de Gebruiker

Viasat Connect kan de persoonsgegevens van de Gebruiker delen met haar onderaannemers, dienstverleners en technische leveranciers die de persoonsgegevens van de Gebruiker voor haar kunnen verwerken, met name met betrekking tot IT-hosting.

In het kader van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker:

De Gebruiker kan elk verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van Viasat Connect richten per post op het adres: Gemeenteplein 8, B-1160 Brussel, of per e-mail naar dpo@viasatconnect.be. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Viasat Connect wordt de Gebruiker uitgenodigd het privacybeleid op haar website te raadplegen.

8.4. Lokalisatie en doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen op Cloudservers binnen de Europese Unie (EU). Deze dienst wordt geleverd door Amazon Web Services EMEA SARL (AWS). De Toevertrouwde Gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte noodzakelijk is om AWS in staat te stellen de geabonneerde diensten te leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bindend verzoek van een overheidsinstantie. In dit verband biedt AWS specifieke waarborgen met betrekking tot de doorgifte van gegevens buiten de EU in haar Gegevensbeschermingsovereenkomst (hier beschikbaar), evenals aanvullende bepalingen over gegevensverzoeken van autoriteiten (hier beschikbaar). Als een dergelijke doorgifte zou plaatsvinden, zou deze worden beheerst door haar documenten, evenals door de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld op grond van haar uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021, in de versie “Module 3: doorgifte van verwerker naar verwerker” (hier beschikbaar), ingevoerd tussen AWS en Viasat Connect (of een lid van haar bedrijvengroep), op grond van de AWS-gegevensbeschermingsovereenkomst.

In dit kader kunnen de Toevertrouwde Gegevens ook in het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt door een ondersteuningspartner voor cloudopslag. Het Verenigd Koninkrijk profiteert van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd.

9. Diverse bepalingen

9.1. Volledige overeenkomst

Deze AGV vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.

9.2. Principe van autonomie

Als een bepaling van deze AGV, of een deel daarvan, nietig blijkt te zijn met betrekking tot een verordening, een geldende wet of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd, maar dit maakt de AGV in zijn geheel of de bepaling die slechts gedeeltelijk betrekking heeft, niet ongeldig.

9.3. Niet-ontheffing

Het feit dat een van de Partijen de toepassing van een bepaling van deze AGV tijdelijk of definitief niet heeft geëist, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van die Partij.

9.4. Wijzigingen

Viasat Connect kan deze AGV te allen tijde wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan een wettelijke bepaling. De huidige versie van de AGV zal beschikbaar zijn op het Platform in de relevante sectie. De Gebruiker zal worden geïnformeerd over de wijzigingen wanneer hij zich voor het eerst aanmeldt na de genoemde wijziging en zal worden gevraagd om de nieuwe versie van de AGV te accepteren alvorens toegang te krijgen tot het Platform.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze AGV en alle daaruit voortvloeiende contractuele relaties is Frans recht van toepassing. In het geval van een geschil tussen de Partijen, verbinden zij zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken, rekening houdend met de belangen van elk van hen, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.