Privacybeleid Vector

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de ‘Gegevens’) die wij van u verzamelen om u de producten en diensten die wij aanbieden te kunnen leveren.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Door onze oplossing te gebruiken of door ons uw Gegevens te verstrekken bij het aanvragen van informatie, commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of bij onze partners, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit Privacybeleid. Indien u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze oplossing niet te gebruiken en ons uw gegevens niet mee te delen. In dat geval stemt u ermee in niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die VIASAT CONNECT aanbiedt.

2. Contactgegevens

VIASAT CONNECT nv (hierna ‘VIASAT CONNECT’ genoemd), met maatschappelijke zetel te 1160 OUDERGEM (België), Gemeenteplein 8, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0426.340.140, treedt op als:
  • Verwerker van de Gegevens verzameld via onze oplossing en voor de hieronder beschreven doeleinden.
  • Subverwerker van de door VIASAT CONNECT verzamelde Gegevens voor rekening van onze Klanten.

3. Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Dit zijn de Gegevens die u aan ons verstrekt, rechtstreeks of via de Vector-oplossing, en ook via cookies die door ons of, meer algemeen, door diensten van derden worden geplaatst.

Wij zullen de Gegevens alleen gebruiken voor de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden.

3.1. Verwerking van gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking ​

3.1.1. Registratie en aanmaken van een gebruikersaccount ​

Het doel van deze verwerking is dat u zich kunt registreren, uw identiteit kunt verifiëren en een gebruikersaccount kunt aanmaken en beheren om te kunnen genieten van onze diensten.

De categorieën persoonsgegevens die in het kader van deze verwerking worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam en adres), uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), uw verbindingsgegevens (login, wachtwoord, logs) en uw taalvoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw registratie van kracht is.

3.1.2. Onderhoud van gebruikersaccounts

Het doel van deze verwerking is ons in staat te stellen uw gebruikersaccount te beheren, de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen, fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen, verzoeken van betrokkenen te beheren en gebruikersondersteuning te bieden.

De categorieën persoonsgegevens die in het kader van deze verwerking worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam en adres), uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), uw verbindingsgegevens (login, wachtwoord, logs), uw taalvoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw registratie van kracht is.

3.1.3. Gepersonaliseerd gebruik van de Dienst

Het doel van deze verwerking is om het gebruik van de dienst te personaliseren wanneer u uw accountinstellingen configureert.

De verwerkte gegevens zijn de volgende: accountvoorkeuren, informatie met betrekking tot uw account.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het contract.

De Gegevens worden bewaard zolang u onze diensten gebruikt.

3.1.4. Ondersteuning

Het doel van deze verwerking is het verlenen van assistentie met betrekking tot de Dienst, het beantwoorden van vragen en het verwerken van verzoeken.

De verwerkte gegevens zijn de volgende: accountinformatie, inhoud van het verzoek.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

De Gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten.

3.1.5. Het waarborgen van de kwaliteit van de dienst

Het doel van deze verwerking is om u een kwaliteitsdienst te leveren die is aangepast aan uw behoeften.

De verwerkte gegevens zijn de volgende: accountinformatie, inhoud van het verzoek.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

De Gegevens worden bewaard zolang u onze diensten gebruikt.

3.2. Gegevensverwerking als onderaannemer

Wij verwerken uw Gegevens namens onze Klanten en in overeenstemming met hun instructies in het kader van de diensten die wij aan hen leveren. Daarbij treden wij op als Gegevensverwerker. Onze Klant treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In dit verband voldoen wij aan de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en staan wij u bij in de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Voor meer informatie over de uitvoering van deze verwerkingen en met name over de termijn gedurende dewelke de gegevens worden bewaard, verwijzen wij u naar het privacybeleid van onze opdrachtgevers en naar de dienstverleningscontracten die ons aan hen binden.

De categorieën van verwerkingen en persoonsgegevens waarvoor wij als onderaannemer optreden, zijn de volgende:

3.3. Beheer van cookies

Onze oplossingen maken gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bestand bevat, kan bij een volgend bezoek teruggestuurd worden naar de servers van de website en zo de auteur van de website in staat stellen de activiteit van de internetgebruiker te traceren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u de volgende link raadplegen: https://www.viasatconnect.be/beheer-van-cookies-viasat-connect/.

4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw Landgegevens gedurende de periode die door onze Opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, is vastgesteld. Anders is deze periode vastgesteld op drie maanden.

Na afloop van deze bewaartermijnen stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw Gegevens ontoegankelijk worden gemaakt.

5. Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw gegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan dealers die deel uitmaken van de groep VIASAT CONNECT en die VECTOR-oplossingen op de markt brengen, en aan dealers die geen deel uitmaken van de groep VIASAT CONNECT en die VECTOR-oplossingen op de markt brengen.

Bij het verlenen van onze diensten, met name om de oplossing te laten functioneren, kunnen wij sommige of al onze taken uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

VIASAT CONNECT eist van haar onderaannemers dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden betreffende de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten waarborgt.

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden of maken deze niet anderszins openbaar.

In sommige omstandigheden zullen onze website en toepassingen u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een socialenetwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, zijn uw activiteiten op onze site of via onze toepassingen ook toegankelijk op dat sociale netwerk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over de verzameling en overdracht van persoonsgegevens, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt configureren.

6. Wat zijn uw rechten?

7. Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (DPO) per e-mail op dpo@viasatconnect.be of per post op:

GDPR Agency

Chemin du Cyclotron, 6

1348 Louvain-la-Neuve

België

8. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als u van mening bent dat wij een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@viasatconnect.be. Wij zullen alles in het werk stellen om hier zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

Elke claim, klacht of grief moet worden gericht aan het hoofdkantoor van VIASAT CONNECT.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Belgische toezichthoudende autoriteit is:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

België

Mail: contact@apd-gba.be

9. Informatie over kinderen

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij ontdekken dat wij per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij deze informatie op grond van de toepasselijke wetgeving moeten bewaren.

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming verkrijgen van de houder van het ouderlijke gezag over dat kind alvorens zijn of haar persoonlijke informatie te gebruiken.

10. Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij beoordelen geen sites en diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle sites of diensten van derden die u vanaf onze sites of diensten bezoekt.

11. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde bekendmaking aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens te voorkomen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VIASAT CONNECT is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. VIASAT CONNECT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, hogere algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien is VIASAT CONNECT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

Wij wijzen er tevens op dat de links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dat beleid van onderhavig beleid kan afwijken.