Privacybeleid aidoo

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna “Gegevens”) die wij van u verzamelen om u te voorzien van de producten en diensten die wij aanbieden.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze oplossing of door uw Gegevens aan ons te verstrekken bij het aanvragen van informatie of commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of via onze partners, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit Privacybeleid. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van onze oplossing en verstrek ons uw gegevens niet. In dit geval stemt u er echter mee in niet te profiteren van alle diensten en andere voordelen die worden aangeboden door VIASAT CONNECT.

2. Contactgegevens

VIASAT CONNECT nv (hierna ‘VIASAT CONNECT’ genoemd), met maatschappelijke zetel te 1160 OUDERGEM (België), Herrmann-Debrouxlaan 54, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0426.340.140, treedt op als:

  • Verwerker van de Gegevens verzameld via onze oplossing en voor de hieronder beschreven doeleinden.

  • Subverwerker van de door VIASAT CONNECT verzamelde Gegevens voor rekening van onze Klanten.

3. Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

Dit zijn de Gegevens die u aan ons verstrekt, rechtstreeks of via de aidoo-oplossing, en ook via cookies die door ons of, meer algemeen, door diensten van derden worden geplaatst.

Wij zullen de Gegevens alleen gebruiken voor de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden.

3.1. Verwerking van gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking ​

3.1.1. Registratie en aanmaken van een gebruikersaccount ​

Het doel van deze verwerking is om u in staat te stellen zich te registreren, uw identiteit te verifiëren en een gebruikersaccount aan te maken en te beheren om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

De categorieën persoonsgegevens die in het kader van deze activiteit worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (achternaam, voornaam, bedrijfsnaam en adres), uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), uw elektronische identificatiegegevens (login, wachtwoord), uw verbindingsgegevens (logbestanden, IP-adres, browserversie, enz.) en uw taalvoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een contract.

We bewaren uw gegevens zolang uw registratie van kracht is.

3.1.2. Onderhoud van gebruikersaccounts

Het doel van deze verwerking is om ons in staat te stellen uw gebruikersaccount te beheren, om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen, om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen, om verzoeken van betrokkenen te beheren en om gebruikersondersteuning te bieden.

De categorieën persoonsgegevens die in het kader van deze activiteit worden verwerkt, zijn: uw identificatiegegevens (achternaam, voornaam, bedrijfsnaam en adres), uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), uw elektronische identificatiegegevens (login, wachtwoord), uw verbindingsgegevens (logbestanden, IP-adres, browserversie, enz.) en uw taalvoorkeuren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang.

We bewaren uw gegevens zolang uw registratie van kracht is.

3.1.3. Gepersonaliseerd gebruik van de Dienst

Het doel van deze verwerking is om het gebruik van de dienst te personaliseren wanneer u de parameters van uw account configureert.

De volgende Gegevens worden verwerkt: accountvoorkeuren, informatie gekoppeld aan uw account.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het contract.

De Gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten.

3.1.4. Ondersteuning

Het doel van deze verwerking is om bijstand te verlenen met betrekking tot de Dienst, vragen te beantwoorden en verzoeken te verwerken.

De volgende Gegevens worden verwerkt: accountgegevens, inhoud van het verzoek.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang. 

De Gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten.

3.1.5. Het waarborgen van de kwaliteit van de dienst

Het doel van deze verwerking is om u een kwaliteitsdienst aan te bieden die is afgestemd op uw behoeften.

De volgende gegevens worden verwerkt: accountgegevens, inhoud van het verzoek.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang.

De gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten.

3.2. Gegevensverwerking als onderaannemer

Wij verwerken uw Gegevens namens onze Klanten en in overeenstemming met hun instructies als onderdeel van de diensten die wij aan hen leveren. In deze context treden wij op als Verwerker. Onze Klant treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

In dit opzicht voldoen we aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en helpen we u bij het uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

Voor meer informatie over de uitvoering van deze verwerking, en in het bijzonder over hoe lang de gegevens worden bewaard, verwijzen we u naar het privacybeleid van onze Klanten en naar de dienstencontracten die ons aan hen binden.

De categorieën van verwerkingen en persoonsgegevens waarvoor wij als verwerker optreden, zijn de volgende:

3.3. Beheer van cookies

Onze oplossingen maken gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bevat, kan bij een volgend bezoek teruggestuurd worden naar de servers van de site, waardoor de auteur van de site de activiteit van de internetgebruiker kan traceren.

Er moet worden opgemerkt dat de term “cookies” ook betrekking heeft op elk ander technisch traceerproces, zoals “scripts” in het algemeen. Een script is een stuk programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten functioneren. Tot slot zijn “webbeacons” of “pixeltags” of “social media cookies” ook cookies.

Cookies maken het mogelijk om inhoud te personaliseren en functies aan te bieden die nodig zijn om een website goed te laten functioneren, zoals het controleren van een winkelmandje of het onthouden van een taalkeuze, bijvoorbeeld.

3.3.1. Technische ("Noodzakelijke" of "Voorkeur") cookies

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals de taal die u hebt gekozen. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden gedeactiveerd zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit type cookie of vergelijkbare technologie stelt ons niet in staat Gegevens te verzamelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt :

4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw terreingegevens gedurende de bewaarperiode die is vastgesteld door onze Klanten, die verwerkingsverantwoordelijke zijn. Anders is deze periode vastgesteld op maximaal 2 jaar.

Uw identificatie- en contactgegevens worden bewaard voor de duur van het dienstencontract.

Uw verbindingsgegevens worden twee maanden bewaard.

Aan het einde van deze bewaarperiode stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw Gegevens niet meer beschikbaar zijn.

5. Aan wie kunnen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw Gegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden enerzijds worden doorgegeven aan wederverkopers die deel uitmaken van de VIASAT CONNECT-groep en die AIDOO-oplossingen op de markt brengen en anderzijds aan wederverkopers die geen deel uitmaken van de VIASAT CONNECT-groep en die AIDOO-oplossingen op de markt brengen.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden, kunnen we sommige of al onze taken uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

VIASAT CONNECT eist van haar onderaannemers dat zij voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voldoet en de bescherming van uw rechten waarborgt.

Wij verkopen of verstrekken op geen enkele wijze de Gegevens die wij over u verzamelen aan derden.

In bepaalde omstandigheden bieden onze website en applicaties u plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en doorgeven van persoonlijke informatie, over uw rechten en hoe u bevredigende privacyinstellingen kunt verkrijgen.

6. Wat zijn uw rechten?

7. Hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (DPO) per e-mail op dpo@viasatconnect.be of per post op:

GDPR Agency

Chemin du Cyclotron, 6

1348 Louvain-la-Neuve

België

8. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als u van mening bent dat wij een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@viasatconnect.be. Wij zullen alles in het werk stellen om hier zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

Elke claim, klacht of grief moet worden gericht aan het hoofdkantoor van VIASAT CONNECT.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Belgische toezichthoudende autoriteit is:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

België

Mail: contact@apd-gba.be

9. Informatie over kinderen

In het algemeen verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij ontdekken dat wij per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij wij deze informatie op grond van de toepasselijke wetgeving moeten bewaren.

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming verkrijgen van de houder van het ouderlijke gezag over dat kind alvorens zijn of haar persoonlijke informatie te gebruiken.

10. Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).

Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij beoordelen geen sites en diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle sites of diensten van derden die u vanaf onze sites of diensten bezoekt.

11. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde bekendmaking aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van de Gegevens te voorkomen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VIASAT CONNECT is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. VIASAT CONNECT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, hogere algemene kosten, verstoring van de planning.

Bovendien is VIASAT CONNECT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

Wij wijzen er tevens op dat de links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de aanbiedingen, producten en diensten die zij aanbieden. Wij raden u daarom aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dat beleid van onderhavig beleid kan afwijken.