Algemene verkoopsvoorwaarden

SOFTWARE EN MATERIAAL

a. Inleidende bepalingen


 1. Toepassingsgebied.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt afgesloten tussen Viasat Connect Belgium N.V., ondernemingsnr. : BE0426.340.140, Herrmann-Debrouxlaan 54, B-1160 Brussel, en haar klanten (hierna de "Klant" of de "Gebruiker") betreffende producten en diensten geleverd door de Vennootschap, alsook in het algemeen op al hun zakenrelaties. Desgevallend worden zij aangevuld door bijzondere voorwaarden.

De huidige bepalingen kunnen slechts worden gewijzigd mits een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Zij worden geacht te zijn aanvaard door de Klant middels diens bestelling, waarmee hij van rechtswege afstand doet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatsten verbinden de Vennotschap slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door de Vennootschap, waarbij de stilzwijgende instemming ermee van de Vennootschap in geen geval kan worden vermoed. Voorafgaandelijk aan zijn bestelling dient de Klant alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen en dient hij ervoor te zorgen dat de Software, het Materiaal en/of de Diensten die hij wenst te bestellen overeenstemmen met zijn noden en het beoogde gebruik. De Vennootschap draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een fout bij de keuze of beoordeling van de Klant en/of de adequaatheid van de Software, het Materieel en/of de Diensten in vergelijking met het (de) door de Klant beoogde doel(en).

Afhankelijk van de bestelling van de Klant, dekken de contractuele bepalingen de toekenning van een licentie voor de Software (b.), de levering van Materiaal verbonden aan de toekenning van voormelde licenties (c.) en/of de Diensten geleverd door de Vennootschap (d.). Delen (a.) en (e.) bevatten  inleidende en gemeenschappelijke bepalingen die in alle geval van toepassing zijn. De titels en onderverdeling van huidige voorwaarden is louter indicatief.

 1. Definities

Voor toepassing van huidige voorwaarden, dient het volgende te worden begrepen onder:

 • Software: de software van de vennootschap is samengesteld uit verscheidene componenten (aidoo mobile, modis, track&trace, sync agent, Securysat, Securysat Fleet, Securysat Mobile, Admin Tool, Webservice, Firmware, Love.Drive.Protect en andere), waarop alle rechten, ook deze van de producent, exclusieve eigendom zijn van de vennootschap, alsook andere elementen die werden ontwikkeld door derden (bv. cartografische gegevens).
 • Editor of Producent van de Software: de vennootschap en/of haar rechthebbend(en).
 • Reseller: de verkoper, leverancier van de Software en/of het Materiaal.
 • Gebruiker: de gebruiker van de Software die, door deze te gebruiken, bevestigt de bepalingen van het Licentiecontract als Gebruiker te hebben aanvaard.
 • Klant: onderneming met rechtspersoonlijkheid die de producten of diensten van de Vennootschap gebruikt. De Klant kan een gebruiker zelf zijn of een werkgever van meerdere gebruikers.
 • Contract: het contract betreffende (i) de licentie op de Software, (ii) de levering van het Materaal en/of (iii) de levering van Diensten.
 • Werkdag: de dagen van de week, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen.
 • Materiaal: het informaticamateriaal (hardware), elektrisch materiaal of aankopen van de Klant bij de Vennootschap of bij de Reseller in het kader van het Contract (bv. GPS tracker, Dallas Key lezer, verbindingen en alle andere accessoires).
 • Diensten: de diverse diensten geleverd door de Vennootschap of door een Derde Partij, zoals dienstverlening voor een project, onderhoud van de Software, vorming, ondersteuning vanop afstand, call center, enz.
 • Derde Partij: een externe partij die niet direct wordt beheerd door de Vennootschap maar die door de Vennootschap wordt aangenomen om diensten of producten te leveren verbonden aan het Materieel, Software of aan de Diensten.
 1. Bestelling

Elke bestelling van de Reseller of de Klant bindt deze laatste. De medewerkers, commerciële vertegenwoordigers of tussenpersonen van de Reseller of Klant worden op onherroepelijke wijze geacht te beschikken over de vereiste bevoegdheid om deze te verbinden. Elke bestelling waarvoor een factuur wordt gericht aan iemand anders dan de besteller, maakt de besteller en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle verbintenissen.

De medewerkers, commerciële afgevaardigden, agenten en tussenpersonen van de Vennootschap hebben geen enkele bevoegdheid om deze laatste te verbinden, behalve bij schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of een directeur die hiervoor bevoegd is of bij aanvang van levering of dienstverlening door de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich het recht voor te verzaken aan een bestelling die niet werd bekrachtigd, hetzij haar te bekrachtigen op elk ogenblik.

b. Softwarelicentie


 1. Voorwerp

Door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van de Software, verbindt de Gebruiker zich ertoe om de bepalingen van het Contract na te leven. Het openen van de enveloppe die alle media bevat of het aanklikken van de knop “ik aanvaard” bij de installatie en/of het downloaden van enige Software, update, aanpassing van niveau of aanvulling, houdt een gebruik in van de Software. De Editor kent aan de Klant en de Gebruiker, die deze aanvaardt, (een) licentie(s) toe voor het gebruik van Software, overeenkomstig de bepalingen van het Contract en de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

 1. Abonnement

De Software wordt aangeboden in een abonnementsformule, behalve bij afwijking (bv. verkoop) in welk geval huidige voorwaarden mutatis mutandis van toepassing zijn. De vergoeding verbonden aan het gebruik van de Software is verschuldigd op maandelijkse, trimesteriele of jaarlijkse basis. Het abonnement neemt een aanvang vanaf de overhandiging of elektronische activering door de Reseller of de Vennootschap aan de Klant of aan de Gebruiker van de activatiecodes van de Licenties. De eerste factuur wordt verstuurd naar de Reseller of de Klant met de activatiecodes voor of na activering van de codes.

 1. Duur en einde van de licentie

Enige licentie wordt afgesloten voor een duur van 1 of 2 jaar afhankelijk van de voorwaarden voorzien op de factuur. Elke partij kan een einde maken aan het Contract bij het verstrijken van de initiële duur, middels een opzeggingstermijn van drie maanden betekend per aangetekend schrijven. Bij afwezigheid van een opzegging overeenkomstig voormelde bepalingen, zal de licentie op de Software achtereenvolgens van rechtswege worden verlengd op de vervaldag van het contract, voor een nieuwe periode van één jaar.

De Editor kan een einde maken aan het Contract zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst, indien hij vaststelt dat de Klant of de Gebruiker handelingen heeft gesteld die in strijd zijn met de artikelen 6, 7 en/of 8 supra, onverminderd het recht van de Editor om een schadevergoeding te vorderen. Het gebruiksrecht dooft van rechtswege uit op de vervaldag van de Licentie. Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor voor de verbreking van huidig Contract, om welke reden dan ook.

 1. Eigendom van de rechten

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in het Contract, blijft de Editor titularis van alle eigendoms- en gebruiksrechten in de ruime zin, die verbonden zijn aan de Software en enige kopie ervan, in het bijzonder deze voortvloeiend uit het auteursrecht op de Software en het sui generis recht dat wordt toegekend aan de producent van een database. De Editor geeft aan de Gebruiker enkel toestemming om gebruik te maken van de Software in overeenstemming met de bepalingen van het Contract. Elk recht dat niet specifiek door het Contract werd toegekend wordt voorbehouden aan de Editor. Het is de Gebruiker echter toegestaan om (a) een kopie te maken van de Software uitsluitend met het oog op bewaring of archivering of (b) de Software over te dragen op een enkele drager, op voorwaarde dat het origineel enkel wordt bewaard voor bewaring of archivering. Het is de Gebruiker verboden om de handleiding(en) van de Software te kopiëren, alsook de gedrukte richtlijnen die de Software vergezellen, tenzij voor persoonlijk en beperkt gebruik.

De Gebruiker wordt enkel eigenaar van de eventuele drager van gegevens, zonder de eigendomsrechten op de Software te verwerven.

 1. Verbod en aansprakelijkheid van de Klant en de Gebruiker

Het is de Klant en de Gebruiker ten strengste verboden om de Software te verkopen, te lenen, uit te lenen, ter beschikking te stellen van derden, in het bijzonder concurrenten van de Vennootschap, op welke wijze dan ook (bv. elektronisch, via online diensten of online overdracht), ten bezwarende titel of gratis, met wistoogmerk of niet, en/of deel te nemen aan dergelijke handelingen. De decompostie, uiteenhaling, of enige gelijkaardige techniek zijn uitdrukkelijk verboden. De Vennootschap en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door decompositie, uiteenhaling of enige gelijkaardige techniek.

 1. Persoonlijk karakter van de licentie van de Gebruiker

De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit hoofde van huidig contract zijn niet overdraagbaar.

 1. Aansprakelijkheid van de Editor/Reseller

Noch de Editor, noch de Resellers zijn aansprakelijk (hetzij op contractuele basis, hetzij buitencontractueel of anderszins):

(i) voor enige onmogelijkheid om de uitrusting van derden te gebruiken of toegang te krijgen tot gegevens, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van handel, winst, omzet of voorziene kortingen, onderbreking van werk (ongeacht of deze schade rechtstreeks dan wel onrechtstreeks is);

(ii) voor enige onrechstreekse schade of verlies, bijkomstige of gevolgschade, ongeacht de aard ervan, die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken, inclusief de gevallen waarin de Editor of Reseller werd verwittigd van de mogelijkheid van deze schade of verlies. Noch de Editor noch de Reseller zijn verantwoordelijk voor de installatie van de Software.

 1. Bewaring van gegevens en respect voor de privacy

De gegevens worden online bewaard gedurende een periode van drie maanden op de servers van de Editor, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn gegevens gedurende een langere termijn. Hij wordt uitgenodigd dit te doen door regelmatig de gegevens op te slaan die hem worden ter beschikking gesteld op basis van verslagen.

De gegevens gegenereerd door het gebruik van de Software overeenkomstig de instructies van de Klant, die tijdelijk worden bewaard door de Editor, zijn de exclusieve eigendom van de Klant, die er volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor blijft, in het bijzonder gelet op de bescherming van het privé-leven en enige mogelijke exploitatie van de gegenereerde gegevens.

 1. Beperkte garantie

De Editor kan de foutloze werking van de Software niet garanderen. De Klant en de Gebruikers worden verwittigd dat er zich rekenfouten kunnen voordoen bij het gebruik van de Software, bv. omwille van lokale omstandigheden en/of onvolledige gegevens of weglatingen. Enig gebrek dat de Vennootschap niet bekend is dat de software zou kunnen aantasten wordt niet gedekt door de garantie. De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Software op de meeste recente versie te behouden, waarbij de kosten van nieuwe versies ten zijnen laste zijn, uitgezonderd andersluidende bepaling.

Binnen de maximaal toegestane limieten van de huidige wetten, bieden de Editor en de Resellers de Software aan IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT MET ALLE GEBREKEN en wijzen zij middels huidige voorwaarden enige andere garantie of uitdrukkelijke voorwaarde af, impliciet dan wel expliciet, in het bijzonder en zonder beperking, (eventuele) stilzwijgende garanties, verplichtingen of voorwaarden van voldoende kwaliteit, van een gebruik met een bepaald doel, van betrouwbaarheid of beschikbaarheid, van de juistheid en volledigheid van antwoorden, van resultaten van professionele inspanningen, van afwezigheid van virussen en afwezigheid van nalatigheden in de Software, en de levering of afwezigheid van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en geassocieerde inhoud met de Software, of voortkomend uit het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde op rustig genot, op exclusiviteit ten opzichte van de Klant of tegen namaak.

 1. Definitieve stopzetting van de exploitatie

Noch de Klant, noch de Gebruiker kan enige vergoeding vorderen lastens de Editor omwille van tijdelijke of definitieve stopzetting, om welke reden dan ook, van de exploitatie van de Software.

c. Levering van Materiaal


 1. Levering, risico’s en verwijdering van Materiaal

De Vennootschap is slechts gehouden tot de levering van het Materiaal dat uitdrukkelijk wordt voorzien in de bevestiging van bestelling of hetondertekende Contract. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn de leveringstermijnen slechts indicatief. Een vertraging bij de levering of uitvoering vormt geen grond voor annulering van de bestelling of enige vergoeding, uitgezonderd bij opzettelijke fout van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om over te gaan tot deelleveringen die desgevallend een deelverkoop inhouden. In geen enkel geval kan een dergelijke deellevering een weigering tot betaling van de geleverde producten rechtvaardigen. Wanneer de levering door omstandigheden onmogelijk is geworden – in het bijzonder bij overmacht zoals staking, lock-out, ongeval, ongeregeldheden, blokkades, invoer- of uitvoerverbod, stopzetting van productie of levering door de producent, enz. -, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om producten te leveren die gelijkaardig zijn aan deze vermeld in de bestelling of haar verbintenissen ten aanzien van de Klant of de Reseller te annuleren, dit alles zonder vergoeding. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, komen de kosten van levering, verwijdering en terugname van geïnstalleerd Materiaal ten laste van de Klant of de Reseller. De koopwaar wordt steeds vervoerd op risico van de Klant of de Reseller, zelfs indien er franco of FOB wordt verkocht. Tenzij schriftelijk een andere termijn werd voorzien, moet de verkochte koopwaar ten laatste 14 dagen na haar terbeschikkingstelling aan de Klant of de Reseller worden afgehaald. Bij gebreke aan afhaling binnen deze termijn of binnen de overeengekomen termijn, heeft de Vennootschap het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij het Materiaal te factureren en er betaling van te vragen, hetzij de verkoop te beschouwen als van rechtswege ontbonden. In het eerste geval, zal het Materiaal worden bewaard voor rekening en op risico van de Klant of de Reseller in een winkel van de Vennootschap en heeft de Vennootschap het recht om naast de verkoopprijs alle kosten ten gevolge van deze maatregel op rekening te plaatsen van de Klant of Reseller. In de tweede mogelijkheid, dient de Klant of de Reseller aan de Vennootschap een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 30% van de verkoopsprijs vermeld op de bestelling bevestigd aan de Klant of de Reseller te betalen.

 1. Waarborg en schorsing van levering.

Los van de betalingsvoorwaarden overeengekomen op de bevestiging van de bestelbon, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om op elk ogenblik van de Klant of de Reseller, nl. voor levering of organisatie van de levering, een bankgarantie te vorderen voor uitvoering door de koper van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de Klant of de Reseller deze garantie niet heeft gesteld, heeft de Vennootschap het recht om de levering te schorsen. Eveneens kan een bankgarantie worden geëist en kunnen toekomstige leveringen worden geschorst zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met betrekking tot reeds uitgevoerde leveringen.

 1. Aanvaarding van het Materiaal

Indien het geleverde en/of geïnstalleerde Materiaal beschadigd of onvolledig is, in geval van een fout of enig ander conformiteitsgebrek, dient de Klant of de Reseller het Materiaal te weigeren of het slechts te aanvaarden middels schriftelijk voorbehoud. Enige klacht met betrekking tot het geleverde Materiaal moet de Vennootschap schriftelijk bereiken binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het Materiaal, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsbon. Na afloop van deze termijn, wordt het Materiaal definitief geacht te zijn aanvaard door de Klant en zal een klacht niet in overweging worden genomen. De teruggave van Materiaal moet gebeuren volgens de RMA procedure van de Vennootschap. Geen enkele terugzending van Materiaal zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap. Enkel producten in goede staat kunnen worden teruggezonden.

 1. Installatie van het Materiaal

De fysieke installatie van het Materiaal (bv. In voertuigen) wordt vericht door een onafhankelijke dienstverlener van de Vennootschap. Alle procedures en voorwaarden voor installatie van het Materiaal moeten rechtstreeks worden voorzien en overeengekomen tussen de Klant en de onafhankelijke dienstverlener. De Vennootschap draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de diensten van onafhankelijke dienstverleners.

 1. Garantie en klachten voor verkocht Materiaal

Behoudens tegengestelde bepaling, is de garantie met betrekking tot het Materiaal beperkt tot deze verleend door de producent, die goed gekend is door de Klant of waarover de Klant wordt geacht zich te hebben geïnformeerd voor de afsluiting van het Contract, en, desgevallend, tot de uitbreiding ervan overeengekomen bij bijzondere overeenkomst.

Behoudens tegengestelde bepaling, is er op elke GPS tracker een garantie gedurende één of twee jaar vanaf de eerste installatie ervan, overeenkomstig de voorwaarden vermeld op de factuur. Op het randmateriaal (Dallas key lezer, LCD, kabels, enz.) is er een garantie gedurende  zes maanden vanaf de eerste installatie. De garantie is in alle geval beperkt tot de eenvoudige herstelling of omwisseling van de gebrekkige producten – waarbij de keuze tussen herstelling en omwisseling uitsluitend door de Vennootschap wordt genomen -, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige schadevergoeding van welke aard ook aan de Klant of derden, behoudens bij opzettelijke fout van de Vennootschap. De installatie en de verplaatsingskosten verbonden aan tussenkomsten onder garantie voor de tracker zijn inbegrepen in de prijs. Met betrekking tot het randmateriaal zullen de installatie, leveringskosten en, bij verplaatsing, een forfait voor verplaatsing worden gefactureerd aan de Klant of de Reseller voor elke tussenkomst onder garantie.

De garantie dekt in het bijzonder niet de volgende gevallen:

(i) schade die het gevolg is van een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, storm, vorst, blootstelling aan koude, warmte of vochtigheid, onderdompeling of verlengde stillegging van het Materiaal die niet overeenstemt met een normaal gebruik,

(ii) onvoldoende of gebrekkige omgeving van hardware, software, telecom, elektriciteit, enz.,

(iii) wanneer het Materiaal kan worden verbonden met de elektrische voeding van een voertuig, de wijzigingen aangebracht aan de omgeving van de installatie, zoals overspanning verbonden aan de heroplading van de batterij van het voertuig, de opening van de tracker, de installatie van bijkomende uitrusting op het voertuig (radio, CB, frigo, enz.), een gebrekkige zekering, enz.,

(iv) het onderhoud van het Materiaal, het normaal gebruik of enige vervanging van onderdelen geprogrammeerd door de constructeur die gelijkgesteld is aan het onderhoud,

(v) de toevoeging of de verbinding van complementair materiaal of software die niet vervat zit in het Contract,

(vi) de wijziging van geleverde producten (bv. opening van tracker) uitgevoerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap,

(vii) enige schade die het gevolg is van een gebruik van energie, een gebruik of installatie die niet conform de voorschriften van de producten is,

(viii) een opzettelijke handeling of een nalatigheid van de Gebruiker of een derde (bv. personeelslid van de Klant),

(ix) pannes ten gevolge van een virus of enige ander voorgeprogrammeerde installatie met een gelijkaardig effect.

(x) De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor storingen die het gevolg zijn van GPS, GSM, GPRS of Internet netwerken, aangezien deze niet onder haar controle vallen.

Wanneer geen enkel gebrek, anomalie of storing van een toestel kan worden vastgesteld of wanneer er een interventie gebeurt buiten garantie, zullen alle kosten en diensten naar aanleiding van de interventie worden gefactureerd aan de Klant of aan de Reseller.

De garantieverlening veronderstelt dat de producten worden gebruikt als een goede huisvader, volgens de bepalingen van de offerte of in omstandigheden van normaal gebruik zoals vermeld in catalogi, handleidingen, enz. die ter beschikking worden gesteld van de Klant. Bij twijfel dient de Klant, Gebruiker of Reseller aan te tonen dat het Materiaal werd gebruikt als een goede huisvader om de garantie te activeren. De garantie dooft van rechtswege uit bij wijziging, door enig persoon die niet door de Vennootschap werd erkend, van de oorspronkelijke installatie of ermee samenhangende elementen.

 1. Aansprakelijkheid

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor bijkomende gebreken verbonden aan de installatie en het gebruik van het Materiaal (ontlading van de batterij, elektrische storingen, enz.). De SIM-kaart mag niet uit de GPS tracker worden gehaald en mag niet worden gebruikt in een terminal en/of voor een andere dienst dan deze geleverd door de Vennootschap, op straffe bijzondere telefonische aanrekeningen en forfaitaire boetes.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle Materiaal dat wordt geleverd blijft de eigendom van de Vennootschap tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en alle aanhorigheden. Zolang voormelde betaling niet volledig is gebeurd, is het de Klant uitdrukkelijk verboden over het geleverde Materiaal te beschikken, en in het bijzonder de eigendom ervan over te dragen, het in pand te geven of het te bezwaren met enige zekerheid of voorrecht van welke aard ook. Voor zover nodig, wordt voorgaand beding geacht te worden hernieuwd bij elke levering. De Klant verbindt zich er bovendien toe om de Vennootschap onverwijld per aangetekend schrijven te waarschuwen van enig beslag gelegd door een derde.

d. Levering van Diensten


 1. Voorwerp en duur

Enige bestelling van Diensten bij de Vennootschap creëert uitsluitend een verb nten s van goede, met uitzondering van enige uitdrukkelijke resultaatsverbintenis.

De duur van het contract voor levering van Diensten wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebreke aan opzegging betekend per aangetekend schrijven binnen de termijnen voorzien in de bijzondere voorwaarden of bij gebreke daaraan drie maanden voor de einddatum, worden contracten afgesloten voor een bepaalde duur stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar.

22. Diensten Derden

In het geval van geleverde Diensten door een Derde Partij zijn de Algemene Voorwaarden van deze Derde Partij van toepassing. Dergelijke diensten omvatten, zonder zich daartoe te beperken, installatiediensten, diensten van telecommunicatie- en bewakingscentra. De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheden af voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van deze Derde Partijen. In geval van gebruik van het bewakingscentrum van de Derde Partij om een gestolen verklaard voertuig te lokaliseren, engageert deze partij zich ertoe volgens de termen en voorwaarden van dit contract  er alles aan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het voertuig te lokaliseren en te immobiliseren indien deze functie inbegrepen is in de keuze van het Product dat door de klant werd gekocht. Deze dienst wordt geleverd zonder garantie op succes, 7 (dagen) per week en 24 (vierentwintig) uur 24 (vierentwintig). De Vennootschap kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte dienst of schade die veroorzaakt is ofwel door de gebrekkige werking van de telecommunicatie-inrichting ofwel door een gebrek aan dekking van het GSM/GPS-netwerk.

 1. Klachten

Enige klacht met betrekking tot de geleverde Diensten moet de Vennootschap schriftelijk bereiken binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de dienstverlening. Na afloop van deze termijn, wordt de Dienst definitief geacht te zijn aanvaard door de Klant en zal een klacht niet in overweging worden genomen.

e. Gemeenschappelijke bepalingen


 1. Prijs

De prijzen die voorkomen op de prijslijsten en offertes van de Vennootschap zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.   Elk telefoontje naar het bewakingscentrum (meldkamer) om een voertuigdiefstal aan te geven brengt bijkomende kosten met zich mee voor het gebruik van de diensten van de Derde partij. Bij vermeerdering van de prijs van het geleverde Materiaal of de verleende diensten door een derde na sluiting van het contract, heeft de Vennootschap de mogelijkheid om per aangetekend schrijven deze vermeerdering door te rekenen aan de Reseller of de Klant. Deze doorrekening wordt geacht te zijn aanvaard door de Reseller of de Klant vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebreke aan akkoord van de Klant heeft de Vennootschap de mogelijkheid om eenzijdig te verzaken aan het Contract, per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Alle prijzen zijn netto, excl. BTW op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, kosten en lasten niet inbegrepen. Het Materiaal wordt vervoerd op risico en kosten van de Klant, zelfs in geval van verkoop of franco levering. De levering van het Materieel gebeurt op risico van de Klant, zelfs in geval van een franco verkoop of levering.

De voorschotten gestort door de Klant gelden op de prijs van de bestelling. Zij houden een begin van uitvoering van het Contract in en geen waarborgen waarvan het gebrek eraan aan de Klant toelaat om zich aan zijn verbintenissen te onttrekken.

 1. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de Vennootschap zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, onder voorbehoud van andere betalingsvoorwaarden die geval per geval worden voorzien in de factuur.

Bij gebreke aan betaling van volledig factuur of een deel ervan, wordt het totaal verschuldigde bedrag of resterende verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intresten aan 15% per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Daarnaast wordt elke onbetaalde en vervallen factuur op zijn vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 125 EUR.  Tot slot brengt het gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, een niet-aanvaard protest of enig ander feit dat wijst op de insolvabiliteit van de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee. Verder verlenen deze omstandigheden aan de Vennootschap het recht om al haar verplichtingen op te schorten zonder voorafgaande formaliteit en volledig of een deel van de lopende contracten te verbreken zonder enige andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder vergoeding.

Enige klacht betreffende een factuur moet per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen een termijn van vijf werkdagen volgende op de ontvangst ervan, die wordt geacht plaats te vinden drie werkdagen na de datum vermeld op de factuur. Na afloop van deze termijn is de klacht niet meer ontvankelijk. Een klacht kan in geen geval de schorsing van het contract rechtvaardigen. De mogelijkheid van een opzegging overeenkomstig artikel 1794 B.W. is niet van toepassing.

 1. Schorsing, Ontbinding. Het gebrek aan betaling van vervallen facturen laat de Vennootschap toe om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bestaande bestellingen te schorsen en alle abonnementen te schorsen of te beëindigen waarvoor facturen niet werden betaald. Verder brengt het gebrek aan betaling van een vervallen factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling de ontbinding mee van de verkoop van de goederen waarop deze factuur betrekking heeft en dient de Klant of de Reseller het Materiaal onverwijld en op zijn kosten terug te geven. Indien de koper de koopwaar niet teruggeeft aan de Vennootschap, houdt deze zich het recht voor om zelf of via derden over te gaan tot onmiddellijke wegneming van het goed. Ingeval een verkoop geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden ten gevolge van enige fout of een gebrek van de koper, dient deze een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de koopwaar die aanleiding gaf tot ontbinding aan ons te betalen, voor gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding is verschuldigd aan de Vennootschap onverminderd het recht van de Vennootschap om de terugbetaling te vorderen van de kosten die wij hebben gemaakt om in het bezit te komen van de koopwaar en hen in hun oorspronkelijke toestand te herstellen. Bovendien geeft de onderbreking en beëindiging van de dienstenabonnementen in geen geval recht op een terugbetaling of schadevergoeding aan de Klant, Gebruiker of Reseller.
 2. Overleving na opzeg.

Alle Contracten van Eindgebruikers aangegaan met Resellers met Eindgebruikers in naleving van huidig Contract zullen overleven na opzeg van huidig Contract in overeenstemming met de respectievelijke duur.  Bijgevolg, alle bepaling van huidig Contract dat noodzakelijk is voor een deel van het voorgestelde zodat deze aan zijn verplichtingen kan voldoen voor dergelijke Contracten met eindgebruikers zal overleven ten aanzien van de opzeg van huidig Contract.

 1. Algemene beperking van aansprakelijkheid

In de meeste ruime zin toegestaan door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, en behoudens bij zware fout of bedrog is de globale aansprakelijkheid van de Vennootschap en haar Resellers voortvloeiend uit het Contract uitdrukkelijk beperkt tot de prijs die effectief werd betaald door de Klant, desgevallend berekend op een volledig jaar. Deze beperking van aansprakelijkheid, die een essentiële voorwaarde is voor de verbintenis van de Vennootschap, is toepasselijk ongeacht of de handelingen of nalatigheden gesteld zijn door de Vennootschap of haar onderaannemers of door de Derde Partijen, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime waaronder, doch niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, enz. . De Vennootschap wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het verkeerde gebruik van de producten van de Vennootschap of van de ongemakken en schade veroorzaakt door de gebrekkige werking of het gebrek aan dekking van de telecommunicatienetwerken.

 1. Vergoeding van De Vennootschap

Elke Klant en Reseller verbindt zich ertoe om de Vennootschap, haar vertegenwoordigers, loontrekkenden, partners en/of Derde Partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen, tegen enige schade, klacht of vraag van een derde ten gevolge van het gebruik van de Software, het Materiaal en/of de Diensten. Deze garantie dekt de vergoedingen die eventueel verschuldigd zouden zijn alsook alle redelijke gerechtskosten.

 1. Divers

Tijdens de volledige duur van het Contract en gedurende zes maanden volgend op de beëindiging ervan, onthoudt de Klant zich van elke (poging tot) rechtstreekse of onrechtstreekse afwerving van een medewerker van de Vennootschap, op straffe van een onherleidbare vergoeding van 30.000 EUR per betrokken medewerker, onverminderd desgevallend het eventuele recht op een hogere schadevergoeding.

Het feit dat een der partijen geen bijzonder recht heeft ingeroepen of tijdelijk een recht niet heeft uitgeoefend houdt geen verzaking in aan dit recht.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een beding van huidige voorwaarden tast de andere bepalingen of delen van bepalingen niet aan en de desbetreffende bepaling of het deel ervan zal zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

De bijlagen gehecht aan huidig Contract maken hiervan integraal deel uit.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Dit Contract, en elk geschil dat betrekking heeft op dit contract en/of met het gebruik van de Software of anders, is uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil dat voorvloeit uit dit Contract dient te worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België, die uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van deze geschillen.